Liczba gości: 280
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zimowe utrzymanie dróg krajowych nr S7j, S51b, S51c, 58 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Olsztynie – zadanie awaryjne II
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg krajowych nr S7j, S51b, S51c, 58 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Olsztynie – zadanie awaryjne II.
Zimowe utrzymanie dróg krajowych nr S7j, S51b, S51c, 58 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Olsztynie – zadanie awaryjne II, obejmujące drogi krajowe: nr S7 odc. węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Napierki, nr S51b odc. węzeł Olsztynek Wschód - węzeł Olsztynek Zachód, nr S51c odc. węzeł Olsztyn Południe - węzeł Olsztynek Wschód, nr 58c odc. węzeł Olsztynek Wschód - DK 58, nr 58 odc. Olsztynek – Jedwabno.
W trakcie rozstrzygania postępowania nr O/OL.D-3.2413.15.2020 w zakresie Zadania nr 14 na przedmiotowy zakres usług, wystąpiły okoliczności (kolejne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20.11.2020 r.) wstrzymujące możliwość zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zarówno termin zakończenia postępowania odwoławczego jak i jego wynik nie jest znany i nie jest możliwy do przewidzenia. Mając na uwadze nadrzędny cel społeczny jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz zapewnienie przejezdności i komfortu jazdy użytkowników ruchu drogowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, niezbędne jest pilne przeprowadzenie postępowania zastępczego, z opcją do końca sezonu zimowego 2020/2021 lub do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w przypadku gdyby przed udzieleniem zamówienia możliwe stało się zawarcie umowy w postępowaniu nr O/OL.D-3.2413.15.2020 w zakresie Zadania nr 14.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.52.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany od wyznaczonej pisemnie przez Zamawiającego daty rozpoczęcia realizacji usługi (nie później niż od 21.12.2020 r.):
1) do dnia 15.04.2021 r., albo
2) do wyczerpania całości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, albo
3) do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia określona w § 5 ust. 1 umowy będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy
- w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Pechta - e-mail: ppechta@gddkia.gov.pl, tel. 89/521-28-82
Termin składania ofert: 2020-12-10 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej: LINK
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
ppechta@gddkia.gov.pl drukuj