Liczba gości: 251
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia (skanera) do nieniszczących oraz precyzyjnych pomiarów położenia dybli oraz kotew w szczelinach dylatacyjnych nawierzchni betonowych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzenia (skanera) do nieniszczących oraz precyzyjnych pomiarów położenia dybli oraz kotew w szczelinach dylatacyjnych nawierzchni betonowych
Numer przetargu: O/OL.D-3.2414.7.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena – 60%
b) okres gwarancji (G) – 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Krawczyk, tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83, e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-11-16 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w Tom I SIWZ IDW.

Bezpośredni dostęp: LINK
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
akrawczyk@gddkia.gov.pl drukuj