Liczba gości: 491
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-19
Przedmiot zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 - Remonty nawierzchni ( nakładki ) dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA
Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
Zadanie nr 2 - Roboty w zakresie nakładek, remontów cząstkowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie.
Zadanie nr 3 - Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych administrowanych przez
GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.27.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 213030
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
drukuj