Liczba gości: 1581
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Mazurskiej Pętli Rowerowej na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania:
Zadanie 1:
1) DK 63, w miejscowości Węgorzewo, od km 17+550 do km 17+800, zlokalizowanej w powiecie węgorzewskim na terenie gminy Węgorzewo;
2) DK 63, w miejscowości Pozezdrze, od km 26+200 do km 26+600, zlokalizowanej w powiecie węgorzewskim na terenie gminy Pozezdrze;
3) Zatoka DK 63, w miejscowości Pozezdrze, na odc. od km 26+200 do km 26+300, zlokalizowanej w powiecie węgorzewskim na terenie gminy Pozezdrze;
4) DK 59, w miejscowości Wilkasy, od km 5+900 do km 6+000, zlokalizowanej w powiecie giżyckim na terenie gminy Giżycko;
5) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinkach DK 63 od km 17+700 do km 20+400, od km 26+200 do km 26+600, DK 59 od km 4+500 do km 5+900;
Zadanie 2:
1) DK 16, w miejscowość Mikołajki, od km 226+100 do km 226+300, zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mikołajki;
2) DK 16, w miejscowości Probark, od km 209+500 do km 211+500, zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mrągowo;
3) DK 16, w miejscowości Mrągowo, od km 203+260 do km 203+300 (skrzyżowanie ul. Kolejowa z ul. Marii Skłodowskiej-Curie), zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mrągowo;
4) DK 16, w miejscowości Mrągowo, od km 207+100 do km 207+500, zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mrągowo;
5) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinkach DK 16 od km 25+200 do km 226+300, od km 207+100 do km 207+500, od km 205+000 do km 205+500, od km 209+500 do km 211+500;
Zadanie 3:
1) DK 59, w miejscowości Ryn, od km 19+500 do km 21+300, zlokalizowanej w powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn;
2) Zatoka DK 59, w miejscowości Canki, na odc. od km 20+000 do km 20+100, zlokalizowanej w powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn;
3) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinku DK 59 od km 19+500 do km 21+300;
Zadanie 4:
1) DK 16, w miejscowości Okartowo, od km 254+000 do km 256+700, zlokalizowanej w powiecie piskim na terenie gmin: Orzysz i Pisz;
2) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinku DK 16 od km 254+000 do km 256+700;
Zadanie 5:
1) DK 63, w miejscowości Jeglin, od km 87+700 do km 88+100, zlokalizowanej
w powiecie piskim na terenie gminy Pisz;
2) DK 63, w miejscowość Maldanin, od km 90+900 do km 91+100, zlokalizowanej
w powiecie piskim na terenie gminy Pisz;
3) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinkach DK 63 od km 87+700 do km 88+100, od km 90+900 do km 91+500; DK 58 od km 118+700 do km 119+600, od km 103+700 do km 104+800.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.29.2020
Termin realizacji: Zadanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 2:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 3:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 4:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 5:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 80%
termin realizacji (T) – 10%
okres gwarancji (G) - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Krawczyk - e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl, tel. 89/521-28-08
Termin składania ofert: 2020-11-09 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej: LINK
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
akrawczyk@gddkia.gov.pl drukuj