Liczba gości: 454
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie Rejon w Ostródzie.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.26.2020
Termin realizacji: Realizacja Przedmiotu Umowy rozpocznie się od dnia zawarcia umowy i będzie obowiązywała:
1) do dnia 15.06.2022r. lub
2) do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy lub
3) do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem zamówienia– w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (C) - 90%
b) czas realizacji zgłoszenia na drogach klasy GP oraz G (T) - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Pechta - e-mail: ppechta@gddkia.gov.pl, tel. 89/521-28-82
Termin składania ofert: 2020-06-08 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl, na zasadach opisanych w SIWZ.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej: LINK
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ppechta@gddkia.gov.pl drukuj