Liczba gości: 634
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-20
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 4 zadania
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.17.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej: LINK DO POSTĘPOWANIA
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj