Liczba gości: 627
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-19
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, O/Olsztyn w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 18 zadań
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.16.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej: LINK DO POSTĘPOWANIA
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj