Liczba gości: 1250
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Remont mostu przez Kanał Młyński w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 13+686 w m. Węgorzewo
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont mostu przez Kanał Młyński w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 13+686 w m. Węgorzewo.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.13.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 60%
termin realizacji (T) – 15%
okres gwarancji (G) – 25%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Pechta - e-mail: ppechta@gddkia.gov.pl, tel. 89/521-28-82
Termin składania ofert: 2020-06-01 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl, na zasadach opisanych w SIWZ.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej: LINK
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ppechta@gddkia.gov.pl drukuj