Liczba gości: 522
Data wszczęcia postępowania: 2020-03-05
Przedmiot zamówienia: Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągu dróg
krajowych, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie,
z podziałem na zadania
Numer przetargu: O.OL.D-3.2413.8.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/171914/uslugi-interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczajace-w-ciagu-drog-krajowych-administrowanych-przez-gddkia-oddzial-w-olsztynie-z-podzialem-na-zadania
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj