Liczba gości: 55915
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-17
Zamawiający: Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie – Mrągowo”
Numer przetargu: O/OL.D-3.2410.2.2018.KP-11
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Termin realizacji Usługi będzie wynosił 63 miesiące od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Zamawiający informuje, że termin realizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, pn.: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowalne został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 90.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy, 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Jakość (J) – 28% = 28 pkt
Doświadczenie personelu Wykonawcy (D) – 12% = 12 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Pechta, tel. (89) 521-28-82, fax (89) 521-28-83, e-mail: ppechta@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-02-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy Al. Warszawskiej 89 w Olsztynie, w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ppechta@gddkia.gov.pl drukuj