Znamy oferty na kontynuację budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice

Osiem firm i konsorcjów złożyło oferty na kontynuację budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice. Najniższa opiewa na 641.761.987,67 a najwyższa na 794.040.915,32 zł brutto.
W przetargu, w którym kryterium ceny stanowi 70 % a termin wykonania 30 % większość oferentów zobowiązuje się do wybudowania 21 km odcinka autostrady w ciągu 15 miesięcy.TABELA OFERT


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy 21 km odcinka autostrady A-4 Brzesko – Wierzchosławice od km 479+000 do km 499+800. Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych związanych z budową autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800, przerwanych w marcu 2011r. Podstawą wykonania zadania jest Dokumentacja Bazowa. Stan zaawansowania robót określa Dokumentacja Różnicowa, opracowana w oparciu o inwentaryzację robót. Dokumentacja Różnicowa precyzuje zakres i ilość robót wykonanych do chwili przerwania robót oraz określa zakres i ilość robót koniecznych do wykonania pełnego produktu końcowego zgodnie z Dokumentacją Bazową.


W szczególności zakres robót budowlanych obejmuje:
• kontynuację budowy odcinka autostrady o długości ok. 21 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A;
• kontynuację budowy bezkolizyjnego węzła autostradowego „Wierzchosławice” w km 498+870,53,
• kontynuację budowy obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty drogowe i autostradowe),
• kontynuację budowy przekładek urządzeń obcych oraz budowy infrastruktury technicznej powiązanej z funkcjonowaniem autostrady,
• kontynuację budowy Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska, km 480+100 oraz MOP I Bagno km 480+800


Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 21 miesięcy od daty Rozpoczęcia Robót , w tym:
Odcinek I - 5 miesięcy od daty Rozpoczęcia Robót
Odcinek II - 7 miesięcy od daty Rozpoczęcia Robót,
Odcinek III – nie dłużej niż 21 miesięcy od daty Rozpoczęcia Robót.
Do czasu realizacji wlicza się również okresy zimowe.


Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
• cena (C) - 70%
• termin wykonania (T) - 30%