GPR 2005

Generalny Pomiar Ruchu w 2005 roku (GPR 2005) został wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu. Rejestracja ruchu w 1719 punktach pomiarowych prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym. W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy samochodowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii) oraz rowery.W odróżnieniu od wszystkich poprzednich pomiarów generalnych, w pomiarze wykonywanym w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych.
Tabela pomiarów dla dróg krajowych w województwie lubelskim