Konsultacje społeczne

Minister Infrastruktury 6 grudnia 2010 r. skierował do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przyjęcie Programu zostanie poprzedzone przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 będzie poddany konsultacjom społecznym, które będą miały charakter otwarty.