S10 Obwodnica Wyrzyska


Budowa obwodnicy m. Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła-Bydgoszcz od km 0+000,00 do km 7+795,39

 

Oddział: Poznań

długość – 7,8 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2008 – 2010

wartość projektu: 171 mln  zł

 

1. etap zrealizowany: 

30.04.2007 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

19.06.2008 r. – data podpisania umowy na roboty z konsorcjum firm: POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ S.A., WAKOZ Sp. z o.o., GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

25.05.2008 r. – data rozpoczęcia prac budowlanych

30.04.2010 r. – data zakończenia realizacji zadania

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica przebiega w granicach administracyjnych miasta i gminy Wyrzysk, na terenie powiatu pilskiego. Rozpoczyna się w km 209+900 istniejącej drogi nr 10 na zachód od Wyrzyska w miejscowości Kosztowo  i łączy się z istniejącą drogą nr 10 w km 217+900 w miejscowości Ruda.

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- Droga jest jednojezdniowa (dwujezdniowa tylko w obrębie węzłów 2 x 2 x 3,5m)

- pas awaryjny 2 x 2,5m

- pas dzielący 4,0m + 2 x 0,5 m

- pobocze gruntowe 0,75 m / 1,75 m

Wyznaczona trasa, położenie urządzeń technicznych oraz obiekty mostowe przystosowane są do dobudowy drugiej jezdni.

 

3. Zakres inwestycji:

Inwestycja obejmowała m.in. budowę  drogi krajowej S10 o dł. 7,70 km, łącznice o dł. 1,80 km, drogi poprzeczne o dł. 1,93 km, drogi dojazdowe o dł. 0,90 km oraz drogi wewnętrzne o dł. 6,30 km. Wybudowano 6 obiektów mostowych, w tym: dwa wiadukty węzłowe, dwa wiadukty nad obwodnicą w ciągu dróg poprzecznych, jeden wiadukt w ciągu obwodnicy, pod którym przebiega poprzecznie droga gminna oraz estakadę w ciągu drogi krajowej nr 10 przez dolinę rzeki Łobżonki. Jej długość wynosi 246,96 m. Konstrukcję stanowi pięć przęseł stalowych. Wysokość podpór wynosi od 10,00 do 16,85 m. Ponadto wybudowano urządzenia ochrony środowiska (ekrany, zieleń izolacyjną i ozdobną) o raz elementy bezpieczeństwa ruchu.

Nadzór prowadzony był przez ECM Group Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-24 Warszawa.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

I. Najkorzystniejszym wariantem pod względem układu komunikacyjnego, rozwiązań technicznych, oddziaływania na środowisko i kosztów inwestycyjnych  był przebieg trasy głównie po terenach użytkowanych rolniczo. W km 1+357 trasa obwodnicy krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 242, na fragmencie od km 2+400 do km 3+000 nowa trasa przebiega przez tereny leśne i przekracza dolinę rzeki Łobżonki. Na dalszym odcinku przecina drogę powiatową nr 29366 (ul. Wiejska) oraz drogę powiatową nr 29375 (ul. Polna). W rejonie km 5+423 nowa trasa przecina drogę gminną gruntową, stanowiącą przedłużenie ulicy Wierzbowej. Biegnąc dalej na wschód trasa przecina tereny leśne, gdzie w km 6+866 zlokalizowany jest węzeł „Wyrzysk”.

 

5. Obiekty inżynierskie

Na budowie obwodnicy Wyrzyska wybudowano 6 obiektów mostowych w tym:

- 2 wiadukty węzłowe,

- 2 wiadukty nad obwodnicą w ciągu dróg poprzecznych,

- 1 wiadukt w ciągu obwodnicy, pod którym przebiega poprzecznie droga gminna.

- estakada nad rzeką Łobżonką.

 

6. Węzły:

- węzeł  „Wyrzysk”,

- węzeł „Łobżenica”,

- jednopoziomowe skrzyżowanie skanalizowane.

 

 

III. Ochrona środowiska: Obwodnica Wyrzyska przebiega przez Obszary Chronionego Krajobrazu: „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” oraz „Dolina Noteci”.  Projektanci dołożyli wszelkich starań, aby droga wpisała się w ten wyjątkowo ciekawy krajobraz. Wybudowano przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych i ekologicznych (przejścia dla drobnych zwierząt) – łącznie 39 szt.

Ekrany akustyczne stanowią zieloną ścianę, przewidziano liczne nasadzenia i trawniki.