Zarządzanie drogami publicznymi


Ustawa o drogach publicznych ustala następujący zakres zarządzania przez ministra właściwego do spraw transportu (Minister Infrastruktury) siecią dróg publicznych:

  • określanie kierunków rozwoju sieci drogowej,
  • wydawanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg i obiektów mostowych,
  • koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg dla potrzeb obrony państwa na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
  • sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych (od 1 kwietnia 2002 roku Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad).

Zarządcami poszczególnych kategorii dróg publicznych są:

  • dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (z wyłączeniem odcinków dróg krajowych w obrębie miast na prawach powiatu oraz odcinków autostrad płatnych, których zarządcą (po podpisaniu umowy koncesyjnej) staje się koncesjonariusz)
  • dróg wojewódzkich - zarząd województwa
  • dróg powiatowych - zarząd powiatu dróg gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta)

W granicach miast na prawach powiatu (65 miast) funkcje zarządcy wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) a więc dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych pełni zarząd miasta. 

 

Zarządcą dróg krajowych (z wyłaczeniem ekspresowych i autostrad) na terenie Warszawy jest Zarząd m.st. Warszawy.

Zarządcą autostrad i dróg ekspresowych jest Generalny Dyrektor Dróg Publicznych (od 1 kwietnia 2002 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) z wyłączeniem autostrad płatnych, których zarządcą (po podpisaniu umowy koncesyjnej) staje się koncesjonariusz. Istotną rolę w procesie przygotowania i koordynacji i eksploatacji autostrad płatnych oraz prowadzenia przetargów i negocjowania umów koncesyjnych pełniła podległa Ministrowi Infrastruktury Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, której zadania przejął od 1 kwiatnia 2002 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad .