Cele i zadania


Celem Zespołu Historii Drogownictwa jest zapewnienie ochrony zabytków drogownictwa poprzez ich gromadzenie i zabezpieczanie oraz rozpowszechnianie wiedzy na ich temat.

 

Do zadań Zespołu Historii Drogownictwa należy:

  1. Koordynowanie oraz prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali i Oddziałów w Zakresie ochrony zabytków drogownictwa w tym opieka nad zbiorami, skansenami, izbami pamięci oraz innymi miejscami gromadzenia zabytków;
  2. Prowadzenie ewidencji zabytków drogownictwa GDDKiA;
  3. Prowadzenie i merytoryczny nadzór działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom, niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków drogownictwa;
  4. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;
  5. Przygotowanie, realizacja umów w zakresie konserwacji i restauracji zabytków drogownictwa;
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych;
  7. Współpraca ze wszystkimi zarządcami dróg publicznych, podmiotami prywatnymi oraz pozostałymi instytucjami w zakresie ochrony zabytków drogownictwa w kraju i za granicą;
  8. Gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych z drogownictwem.