Lokalizacja reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym


Wniosek o wydanie zezwolenia/opinii/uzgodnienia na lokalizację reklamy/innego obiektu budowlanego w pasie drogowym/poza pasem drogowym

 

 

Definicja reklamy zawarta jest w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jedn. Dz..U. z 2013r. poz.260 ze zm./.

Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

W świetle przepisów w/w ustawy o drogach publicznych wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze są reklamami, a umieszczanie ich w pasie drogowym, może nastąpić wyłącznie w obrębie obszarów zabudowanych (oznakowanych znakami pionowymi D-42, D-43), za zezwoleniem zarządcy drogi.

Lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg i pieszych, odwracać uwagi kierowców od ruchu na drodze i wprowadzać ich w błąd. Zarządca drogi nie zezwala na umieszczanie reklam na urządzeniach drogowych (barierach energochłonnych, znakach drogowych itp.), w pasach rozdzielczych dróg dwujezdniowych oraz w lokalizacji powodującej zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. w obszarze oddziaływania skrzyżowania. Także zgodnie z załącznikiem II do Umowy Europejskiej o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego (AGR) sporządzonej w Genewie dnia 15.11.1975r. w brzmieniu obowiązującym od 24 czerwca 1989r. zastępując tekst zamieszczony w Dz. U. Nr 10 z 1985r., poz. 35 określającym warunki, jakim powinny odpowiadać główne drogi ruchu międzynarodowego (pkt.V.3. - wpływ otoczenia na użytkowników dróg), treść załącznika stanowi, że umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych jest zakazane (mapa sieci dróg międzynarodowych w woj. lubelskim).

Celem uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym w tym również reklam wyborczych, inwestor winien wystąpić ze stosownym wnioskiem do zarządcy drogi przedkładając:

1. lokalizację reklamy na mapach zasadniczych w skali 1:500 lub 1:1000,
2. wzór reklamy z wymiarami i kolorystyką,
3. powierzchnię reklamy w [m2] z informacją, czy są jednostronne lub dwustronne, podświetlane lub zmiennej treści,
4. termin umieszczenia reklamy w pasie drogowym (od dnia do dnia),
5. informację o miejscu umieszczenia reklamy,
6. zgodę właściciela obiektów budowlanych usytuowanych w pasie drogowym na umieszczenie na nich reklamy (np. na słupach oświetleniowych, energetycznych itp.).

Za umieszczanie reklam w pasach drogowych pobierane są opłaty, których wysokość określa § 4 ust.2 i ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad /Dz. U. z 2011r. Nr 148, poz. 886/.
Zgodnie z w/w przepisem, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 jej powierzchni:

 

1) reklamy:

a)     o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,

b)    zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,30 zł;

         2)   reklamy inne niż wymienione w pkt 1 - 4 zł.

W ustępie 3 cyt. rozporządzenia, dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.


Natomiast za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 -krotności opłaty wyliczonej za zajęcie pasa drogowego (art.40 ust.12 ustawy o drogach publicznych).

Termin płatności opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz kar wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
Natomiast reklamy, stanowiące obiekty budowlane przy drogach krajowych, powinny być usytuowane zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych, w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

1. w terenie zabudowy:
a. autostrady - 30m
b. drogi ekspresowe - 20m
c. drogi krajowe ogólnodostępne - 10m

2. poza terenem zabudowy:
a. autostrady - 50m
b. drogi ekspresowe - 40m
c. drogi krajowe ogólnodostępne - 25m

gdzie przez teren zabudowy należy rozumieć ( §3 ust.2 rozporządzenia MTiGW w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w terenie zabudowy, usytuowanie takich obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż podana powyżej, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonania robót budowlanych (nie dotyczy autostrad i dróg ekspresowych).