Co i jak uzgodnić w urzędzie - informacje ogólne


W celu uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wyrażenia zgody na budowę lub przebudowę zjazdu, umieszczenie reklamy czy sieci uzbrojenia terenu lub zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy złożyć w tut. Oddziale stosowne podanie. Wzór podania znajduje się w odpowiedniej sekcji.