Autostrada A-1 Sośnica - Bełk gotowa
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że 23 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 planowane jest otwarcie pierwszego z siedmiu realizowanych w województwie śląskim odcinków autostrady A-1 – z Sośnicy do Bełku. Ponad 15-kilometrowy odcinek autostrady był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, którego udział wyniósł 83% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek Sośnica-Bełk ma trzy pasu ruchu w każdym kierunku; podczas prac niezbędnym było uwzględnienie specyfiki regionu – autostrada przebiega po terenach czynnej eksploatacji górniczej. Wykonano zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej, a konstrukcja autostrady na obszarach narażonych na oddziaływanie szkód górniczych została zabezpieczona.

            Na trasie autostrady powstały trzy węzły autostradowe w Knurowie, Dębieńsku i Bełku, Plac Poboru Opłat Gliwice, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Knurowie. Zastosowano także elementy ochrony środowiska: ekrany akustyczne (9,1 km), urządzenia podczyszczania wód, zieleń ochronną, przejścia dla zwierząt. W ramach kontraktu wybudowano 33 obiekty inżynierskie o łącznej długości 1349 m,  w tym 14 wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych, 12 mostów w ciągu autostrady,
6 mostów w ciągu dróg poprzecznych oraz przejście podziemne dla pieszych. Na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty: przebiegająca nad stawem Moczury, linią kolejową oraz ul. Dworcową w Knurowie estakada o długości 842 m oraz przejście górne dla dużych zwierząt w Knurowie. Roboty budowlane wartości ponad 213 mln euro realizowała gracka firma J&P AVAX S.A. od stycznia 2007 roku. Nadzór nad inwestycją sprawowało konsorcjum firm TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. i E&L Arcihtects.

Ponadto, aby uzyskać połączenie autostrady A-1 z autostradą A-4,  uruchomione zostanie drugie zadanie - węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica. Budowa rozpoczęła się 1 lipca 2008 roku. Wartość prowadzonych robót to 853 mln zł, inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Węzeł Gliwice-Sośnica jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym, odpowiadającym europejskim standardom. Powstał na terenie Gliwic i Gierałtowic łącząc ze sobą trzy drogi: autostrady A-1 i A-4 oraz drogę krajową 44. Długość wszystkich wybudowanych dróg w obrębie węzła to 33 km,  w tym 2,2 km dwujezdniowej, trzypasmowej autostrady A-1, 13 km wjazdów i zjazdów, 11 km łącznic oraz 7 km dróg serwisowych i dojazdowych. Powstało 16 obiektów inżynierskich: 14 wiaduktów, 1 most oraz przejazd pod drogą krajową 44. Niemniej ważne jest wybudowanie 15 przepustów pod drogami i murów oporowych o łącznej długości 752 m. Zgodnie z wydanymi decyzjami zastosowano ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 4 km, nasadzonych zostanie prawie 3000 sztuk zieleni izolacyjnej, powstały separatory (11 kompletów) oraz zbiorniki ekologiczne (7 kompletów).

Aby węzeł spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa umieszczone zostały stalowe bariery ochronne (55 tys. mb) oraz ogrodzenie (prawie 8 tys mb). Zgodnie z zapisami kontraktu przebudowano sieć energetyczną, wodociągową, gazową, teletechniczną, deszczową, ciepłowniczą, trakcyjną.

            Dla autostrad A-1 i A-4, obowiązywać będzie docelowa organizacji ruchu, na pozostałych – tymczasowa. Prace na węźle trwać będą do końca maja 2010 roku, więc należy liczyć się z niewielkimi utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac bitumicznych i wykończeniowych. Na stronie internetowej oddziału GDDKiA w Katowicach dostępne są mapy i animacje dla wszystkich relacji na węźle Gliwice-Sośnica.