Przetarg na Krajowy System Poboru Opłat ogłoszony
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dzisiaj 29 grudnia 2009 roku pierwszy etap przetargu na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat, w tym czynności związanych z poborem opłaty elektronicznej. Planowana data wejścia w życie systemu to druga połowa 2011 roku. Obejmie on samochody ciężarowe oraz autobusy, dzięki czemu ich kierowcy nie będą musieli już kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych. System nie obejmie aut osobowych oraz motocykli. Otwarcie wniosków w przetargu jest planowane na 2 lutego 2010 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i obsługę Systemu Elektronicznego Poboru Opłat (ESP) wraz z czynnościami związanymi z poborem Opłaty Elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i drogach o klasie niższej niż autostrady (drogi alternatywne) oraz zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Manualnego Systemu Poboru (MSP) wraz z czynnościami związanymi z poborem opłat na autostradach.

W zakresie dotyczącym Systemu Elektronicznego Poboru Opłat („ESP”) przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wdrożenie, przez co należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie, dostawę oraz instalację wszelkich urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań GDDKiA (zamawiającego), które szczegółowo zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Zgodną z wymaganiami eksploatację ESP przez okres od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z poborem Opłaty Elektronicznej do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
3. Dokonywanie czynności związanych z poborem Opłaty Elektronicznej działając w imieniu i na rzecz GDDKiA (zamawiającego) przez okres od momentu rozpoczęcia poboru Opłaty Elektronicznej do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
4. Wdrożenie ESP na istniejących odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA istniejących odcinkach dróg ekspresowych, powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 1 lipca 2011 r.


W zakresie dotyczącym Manualnego Systemu Poboru Opłat („MSP”) przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wdrożenie, przez co należy rozumieć zaprojektowanie i wykonanie, dostawę oraz instalację wszelkich urządzeń koniecznych do spełnienia wymagań zamawiającego, które szczegółowo zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Zgodną z wymaganiami eksploatację MSP przez okres od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z poborem opłat na poszczególnych odcinkach autostrad do zakończenia okresu obowiązywania umowy;
3. Dokonywanie czynności związanych z poborem opłat za przejazd autostradą działając w imieniu i na rzecz GDDKiA (zamawiającego).
4. Rozpoczęcie czynności związanych z poborem opłat na około 100 kilometrach autostrady A2 z zainstalowanym w ramach innego kontraktu manualnym systemem poboru opłat należy rozpocząć, co najmniej w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż od dnia 1 lipca 2011 r. do zakończenia okresu obowiązywania umowy. Pobór manualny
będzie obejmować wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Okres trwania umowy wynosić będzie 96 miesięcy.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa Zamówień Publicznych, a więc warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zarządzanie, wdrażanie polityki Państwa w zakresie strategii poboru opłat, nadzór i kontrola nad działaniami wykonawcy oraz nad przepływami finansowymi pozostają w gestii GDDKiA (zamawiającego).

Kryteria udzielenia zamówienia to: cena – 50 proc. i parametry techniczno-użytkowe – 50 proc. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 2 lutego 2010 r. o godzinie 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2010 r. o godz. 14.