Trasa ekspresowa S5 i S10 Stryszek - Białe Błota wraz z bezkolizyjnym węzłem w Białych Błotach otwarta pół roku przed terminem
Można już jeździć nową ponad 10-kilometrową drogą ekspresową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na węźle Stryszek i drogach dojazdowych biegnących równolegle do drogi ekspresowej są jeszcze prowadzone prace. Koniec wszystkich robót zaplanowano na maj 2010 r.

Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota obejmowała:
• przebudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 5, 10 oraz drogi wojewódzkiej nr 223 w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów;
• budowę nowych i remont istniejących dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi S-5 jako drogi ekspresowej i prawidłowej obsługi okolicy;
• budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód deszczowych;
• przebudowę istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej i zbiorników infiltracyjnych;
• budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
• budowę oświetlenia drogowego na węzłach;
• usunięcie drzew i krzewów z bezpośredniego sąsiedztwa przebudowywanej drogi wraz z
nasadzeniami nowej zieleni;
• przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągów;
• przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych;
• budowę węzła „Białe Błota”;
• budowę wiaduktów drogowych: WD-4, WD-7, WD-9, WD-10, WD-11;
• budowę przejazdów gospodarczych: PG-6, PG-8, PG-12;
• budowę przejścia dla zwierząt PZ-5;
• budowę ekranów akustycznych;
• budowę zatok autobusowych.


Ogólne dane o budowie:
wymiana gruntu ok: 520 000 m3
ilość masy bitumicznej: 280 000 t
długość dróg dojazdowych: 32 km
łączna długość barier : 52 km
łączna długość ekranów: 2835 mb


22.12.2009