PRZEPISY PRAWNE ...


I.WPROWADZENIE

Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez masowych, gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg.
   W przypadku organizacji imprez masowych, zależnie od charakteru uroczystości, możemy podzielić je na 2 grupy, tj.:
- imprezy o charakterze świeckim - obejmujących wszelkiego rodzaju rajdy, wyścigi, pochody, biegi, zgromadzenia, wiece, itp.,
- charakterze religijnym (wyznaniowym) – pielgrzymki, procesje, itp.

 

II. PRZEPISY PRAWNE

 

IMPREZY MASOWE

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi organizacji imprez masowych są:
• USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990 r. Nr 51 poz. 297 ze zm),

• USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1990)
   Szczegółowe warunki jakie powinny być spełnione przez organizatorów imprezy określone są w rozporządzeniach stanowiących przepisy wykonawcze do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, tj.:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z dnia 14 października 2003 r Nr 177, poz. 1729),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2003 r. Nr 14 poz.144),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 132 poz. 839).

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) z załącznikami,
 

 

 

 

IMPREZY O CHARAKTEZE RELIGIJNYM 

 

W przypadku imprez o charakterze religijnym, warunki ich organizacji regulowane są w ustawach dotyczących poszczególnych kościołów (związków wyznaniowych), przytoczonych w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, tj. w następujących ustawach:
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.3));

 

2) ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.4));

 

3) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.5));

 

4) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.6));

 

5) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479, z późn. zm.7));

 

6) ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.8));

 

7) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253, z późn. zm.9));

 

8) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.10));

 

9) ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.11)).