Punkty Informacji Drogowej


Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu.

 

PID GDDKiA dysponuje następującymi informacjami dla kierowców:

  • o aktualnych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z zakresu szeroko pojętej tematyki drogowej, transportowej i zarządzania ruchem,
  • o aktualnych warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni, przejezdności dróg i warunkach ruchu panujących na drogach krajowych,
  • o aktualnych pracach i remontach prowadzonych na sieci dróg krajowych,
  • o stanie budowy dróg krajowych i autostradach.

Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny!

Punkt Informacji Drogowej w Centralii GDDKiA:

Tel.: 19 111 /W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Szczegółowe informacje należy uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej/
 

oraz 22 375 86 95 / 22 375 86 96

Terenowe Punkty Informacji Drogowej GDDKiA:

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
PID: 22 209 23 66
fax: 22 810 94 14

Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 
PID (71) 320 98 18

fax  (71) 320 98 19

Oddział w Szczecinie
ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
tel. (91) 432 53 00
PID tel.(91) 432 53 14

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
tel. (42) 233 96 00

PID tel. (42) 233 96 96

Rejon w Gdańsku

Obwód Drogowy Matarnia

ul. Budowlanych 70

80-298 Gdańsk

tel. (58) 342 68 30

fax. (58) 342 68 28

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. (81) 532 70 61
PID tel. (081) 532 85 82
Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
tel.(89) 521 28 00
PID tel. (89) 521 28 64

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
PID tel. (77) 456 50 58,

 

Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. (85) 664 58 00
PID tel.(85) 664 58 20
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-016 Katowice
PID tel. (32) 259 67 06
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-078 Zielona Góra
tel. (68) 327 10 68
PID tel. (68) 320 25 47
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel. (41) 345 74 31
PID tel. (41) 366 39 36
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
tel. (61) 866 88 21
PID tel. (61) 866 58 34
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. (12) 412 16 44
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
tel. (52) 323 45 00
PID tel. (52) 323 45 11
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-111 Rzeszów
tel. (17) 853 40 71 do 74
PID tel. (17) 852 08 15

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osób dzwoniących do Punktu Informacji Drogowej GDDKiA (19111) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

 

Dane osób dzwoniących będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu i udzielenia informacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od daty połączenia.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na warunkach określonych w RODO, prawo do:

1.    dostępu do swoich danych osobowych,

2.    sprostowania swoich danych osobowych,

3.    usunięcia swoich danych osobowych,

4.    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

6.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.