Coraz bliżej podpisania umowy na wykonanie systemu zarządzania ruchem na drogach A1, A4, S1 i DK1 w województwie śląskim

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę złożoną w ramach postępowania przetargowego obejmującego zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na drogach A1, A4, S1 i DK1 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Zabrzu Kończycach.Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, która jest również wykonawcą Centralnego Projektu Wdrożeniowego. Kryteria oceny ofert stanowiły: cena (60 proc.), nieinwazyjne rozwiązania techniczne (20 proc.) oraz koszty utrzymania (20 proc.). Wartość zamówienia podstawowego wynosi 272 802 267,08 zł.

 

Co zyskają kierowcy

Rezultatem projektu będzie wsparcie przede wszystkim użytkowników dróg. Gotowy system poinformuje o warunkach ruchu i utrudnieniach, wyznaczy dynamicznie objazd,  ostrzeże przed pojazdem poruszającym się „pod prąd”, wyznaczy optymalną prędkość, czy poinformuje o zajętości miejsc parkingowych na MOP-ach. System wesprze również GDDKiA w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania drogi, zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów, czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również GDDKiA w odpowiednie narzędzia do lepszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

 

To wszystko przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży.

 

Na inwestycje składać się będzie budowa Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowanego w zabrzańskiej dzielnicy Kończyce oraz rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom.

 

Infrastruktura systemu zarządzania ruchem  

Pobieraniu danych o sytuacji na drogach służyć będą:

 • stacje pomiarowe ruchu drogowego, 
 • kamery,
 • urządzenia do pomiaru czasu przejazdu,
 • stacje meteorologiczne.

Informowaniu kierujących o sytuacji na drodze służyć będą:

 • znaki zmiennej treści,
 • znaki wskazujące trasy objazdu,
 • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniające łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

System zarządzania ruchem w województwie śląskim w liczbach

 • około 240 znaków zmiennej treści,
 • 13 nadajników radiowych do informowania kierowców poprzez radia CB,
 • około 130 kamer do podglądu sytuacji na drogach,
 • 19 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych,
 • 13 stacji ciągłego liczenia pojazdów, aby pozyskiwać informacje o ruchu (natężenie ruchu, płynność ruchu),
 • 330 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych takich jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd,
 • 27 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu A do punktu B.

Krajowy Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym

Zamówienie na Regionalne Projekty Wdrożeniowe stanowi komplementarny element (obok zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy) realizacji projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Efektem projektu będzie wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. Zakres terytorialny projektu związany jest głównie z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie - Morze Bałtyckie i obejmuje w przybliżeniu 1100 km dróg, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

 

Realizacja KSZRD będzie polegać w szczególności na:

 • zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniu testów i podłączeniu ich do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem,
 • zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynków czterech regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem w m. Dworek (woj. pomorskie), m. Stryków (woj. łódzkie), m. Zabrze-Kończyce (woj. śląskie), m. Wrocław-Widawa (woj. dolnośląskie),
 • podłączeniu infrastruktury przydrożnej do systemu centralnego (modułów centralnych KSZR poprzez szynę integracyjną) i przeprowadzeniu testów,
 • świadczeniu usług wsparcia i utrzymania systemu w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T – Etap I,
 • świadczeniu usług rozwoju systemu,
 • świadczeniu usług rozwoju, wsparcia i utrzymania dla elementów KSZR, w tym na odcinkach sieci drogowej nieobjętych KSZRD na sieci TEN-T - Etap I (w ramach prawa opcji).

Projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I uzyskał dofinansowanie, w kwocie ponad 123 mln euro, ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.