Mapa kamer monitorujących - KPD


Pokaż wcześniejszą wersję mapy:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/22/mapa-kamer-monitorujacychKLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO SIECI DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKiA


 1. Informujemy, że na sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA prowadzony jest MONITORING WIZYJNY i mogą być zarejestrowane dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
 3. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gddkia.gov.pl.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obszarze monitorowania.
 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), tj. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 6. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane odcinki dróg zarządzanych przez GDDKiA.
 7. Odbiorcami przetwarzającymi dane osobowe są podmioty, przetwarzające dane na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie zawartych umów.
 8. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania.
 9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.