Projektujemy nowe arterie dla Dolnego Śląska
Mapa drogowa Dolnego Śląska wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. Na liście projektów znajdują się zarówno zupełnie nowe trasy (np. S5 czy S8), jak również przebudowy już istniejących odcinków.

Autostrada A4 GDDKiA

A4 rozpoczyna swój przebieg na Dolnym Śląsku. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km, która przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan. Na odcinku Mysłowice - Balice jest również częścią europejskiej trasy E462. Na terenie Polski A4 liczy ponad 672 km, co daje jej status najdłuższej autostrady w kraju. Zaczyna się od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca, a kończy na przejściu granicznym z Ukrainą Korczowa - Krakowiec. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, przez co jest najstarszym odcinkiem autostradowym w Polsce.   A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia jeszcze wszystkich warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuje jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tys. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie pojazdów tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom sprawne przemieszczanie się.  Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z wszystkimi warunkami technicznymi przewidzianymi dla autostrad jest dla nas sprawą pilną i niezwykle istotną.   

Zakończyliśmy opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa oraz Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków, uwzględniając włączenie się w zaprojektowany przebieg drogi ekspresowej S8 Wrocław - Łagiewniki.   

Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się w lipcu 2020 r., z dziewięciu analizowanych kombinacji korytarzy A4 i S5 zaproponowano do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) kombinację II, która uzyskała największą liczbę punktów w analizie wielokryterialnej i kombinację IV, która była rekomendowana przez projektanta. W obu kombinacjach identyczny jest przebieg autostrady A4 na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty. Różnice występują na odcinku trasy od Kostomłotów do węzła Wrocław Wschód. W kombinacji II, na całym odcinku Krzyżowa - Wrocław Wschód, planowana jest rozbudowa A4 do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. W kombinacji IV, na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty, planowana jest rozbudowa autostrady do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny, a na odcinku Kostomłoty - Wrocław Wschód planowana jest budowa trasy w nowym śladzie.  Przebieg drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków w obu kombinacjach (II i IV) jest taki sam, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, tj. (S8) Sobótka - (S3) Bolków.  Obecnie przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargu na dalszy etap dokumentacji, tj. STEŚ. 

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Droga ekspresowa S8

Postępują również prace przy realizacji drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko. Złożyliśmy już wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla dwóch odcinków, tj. Wrocław (Magnice) - Łagiewniki oraz Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie.  DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. Jest to jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu przed wydaniem decyzji środowiskowej. W opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp.   Każda osoba zainteresowana tą kwestią ma możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.  We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice) oraz drogi ekspresowej S5 Bolków -Sobótka.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Dolnośląskie inwestycje w Programie budowy 100 obwodnic  

Siedem miast w woj. dolnośląskim zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W wyniku Programu powstaną obwodnice: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Międzyborza w ciągu DK25, Milicza w ciągu DK15, Oławy w ciągu DK94 oraz Złotego Stoku w ciągu DK46. Dla części zadań trwa już etap opracowywania dokumentacji projektowej.   

 

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

22 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Wykonawca, którym jest firma Transprojekt Gdańsk, analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii na temat tego przedsięwzięcia. W sierpniu br. zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza dla wszystkich wariantów. Obecnie trwają w terenie roboty geologiczne dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej obwodnicy. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki inwestycji Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco skróci czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca (WYG International) opracuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID, a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. Obecnie trwają prace projektowe nad STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej. Zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza. Głównym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

Strona internetowa inwestycji TUTAJ

 

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. Długość odcinka miejskiego i pozamiejskiego wynosi łącznie ok. 3,6 km, w tym na terenie pozamiejskim, realizowanym przez GDDKiA, ok. 2,8 km. W sierpniu br. otwarte zostały oferty w przetargu na dokumentację dla obwodnicy. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się sześć firm, a obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Więcej TUTAJ 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.    

 

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

30 października br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej i z materiałami do DŚU dla budowy obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25. Więcej TUTAJ

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25. Budowa obwodnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

1 września 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Milicza, a 30 października br. otworzyliśmy oferty wykonawców biorących udział w przetargu. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Więcej TUTAJ

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście. Droga krajowa nr 15, stanowiąca jeden z ważnych korytarzy łączących Poznań z Wrocławiem, przebiega bowiem obecnie przez centrum miasta. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej.  

 

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

14 września br. podpisaliśmy umowę na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Więcej TUTAJ

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania utrudnień na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.  

 

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia granicznego w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej.  

 

Więcej o rządowym Programie 100 obwodnic na lata 2020-2030 TUTAJ 

 

Działania na sieci istniejącej

Realizujemy nie tylko duże inwestycje, które przenoszą ruch tranzytowy poza obszary miast i ułatwiają dalekie podróże. Dużą uwagę przykładamy również do poprawy standardów dróg lokalnych. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców - remontujemy drogi krajowe, budujemy nowe ciągi pieszo-rowerowe, przebudowujemy skrzyżowania. Prace przygotowawcze prowadzone są m.in. dla następujących odcinków dróg:

- przebudowa autostrady A18 od Krzyżowej do Golnice

- rozbudowa DK8 Kudowa Zdrój-Duszniki Zdrój

- rozbudowa DK8 Szczytna-Kłodzko

- rozbudowa DK3 Bolków-Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa

- rozbudowa DK 36 Lubin - Ścinawa i Ścinawa - Krzelów

- przebudowa DK 94 Marcinkowice - Stanowice - Oława

- rozbudowa DK 36 Prochowice - Gogołowice

- rozbudowa DK 36 Piskorzyna - Wąsosz i Wąsosz - Załęcze

- przebudowa DK15 Trzebnica - Skoroszów

- przebudowa DK39 Biedrzychów - Wyszonowice oraz Częstocice - Owczary

- przebudowa DK39 na odcinku Stary Wiązów - Wiązów

 

Wszystkie inwestycje drogowe, zarówno te realizowane już w terenie, jak i te, dla których proces przygotowawczy jeszcze trwa, stworzą spójny układ komunikacyjny, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego