Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychologicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie


 

GDDKiA

                   

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej

 

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Mińska 25, 03-808 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia / Kod CPV 1):

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychologicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z  obowiązującymi przepisami tj. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U z 2016 poz. 2067 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 z późn. zm.).

 

85147000-1

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie należy przesłać:

- Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego;

- Formularze Placówek Medycznych Załączniki nr 2 i nr 3 do Formularza ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy, zawierające następujące wymagania:

a) Wykonawca oraz lekarze przeprowadzający badania z zakresu Medycyny Pracy posiadają, wszystkie niezbędne dokumenty przewidziane przepisami prawa pozwalające na świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia;

b) Wykonawca dysponuje pracownikami i sprzętem niezbędnym do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, które zapewnią bezpieczeństwo osób kierowanych na badania przez Zamawiającego.

- ksero-kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Formularz ofertowy z załącznikami należy przesyłać na adres:

e-mail dwozniak@gddkia.gov.pl ,

oferta przesłana drogą e-mail nie może przekraczać 10 MB

 

Osoba prowadząca sprawę: Dominika Woźniak – Kaliszewska, tel. 22 209 23 74

                                                                                      (imię i nazwisko, tel.)

Termin realizacji zamówienia2): 36 miesięcy od rozpoczęcia realizacji usługi. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Powiadomienie o rozpoczęciu realizacji przekazane zostanie w IV kwartale bieżącego roku.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Inne dane 3):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:

  1. w opisie przedmiotu zamówienia,
  2. we wzorze umowy,
  3. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego

 

Oferty, które nie będą zawierały wyceny wszystkich świadczeń/stanowisk zawartych w formularzu cenowym nie będą uwzględnione przy wyborze oferty. Na Formularzu cenowym należy podać cenę łączną zamówienia. Szacunkowe ilości świadczeń mogą ulec zmianie podczas realizacji umowy.

 

Kryteria oceny ofert

1. Cena ( C) 60%

                                      Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

     Liczba punktów =    -------------------------------------------------  x 60pkt

                                               Cena brutto oferty badanej

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

2. Odległość placówki medycznej od siedziby Oddziału GDDKiA w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25. O - 12%

 

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 5 km

12 pkt

od 6 km do 10 km

8 pkt

od 11 km do 14 km

4 pkt

15 km

0 pkt

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

3. Odległość placówki medycznej od siedziby Rejonów Oddziału GDDKiA w Warszawie. OR-28%

 

    Dla każdej z lokalizacji będą przyznawane punkty wg. poniższych zasad:

 

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 25 km

2 pkt

od 26 km do 49 km

1 pkt

50 km

0 pkt

 

          Następnie punkty zostaną zsumowane

 

          1% stanowi 1 pkt.

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów (W) w kryteriach od 1 do 3 obliczonych wg wzoru:

 

 

W = C+O+OR

Gdzie

C- Ilość punktów przyznana w kryterium 1

O -Ilość punktów przyznana w kryterium 2

OR- Ilość punktów przyznana w kryterium 3

 

Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki liczbowe do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

 

Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia               31.07.2020 r.