Nowa obwodnica w województwie pomorskim
Otwarto obwodnicę Chojnic w ciągu drogi krajowej nr 22. Ponad 14-kilometrowy odcinek wybudowano za około 201 mln złotych. Wykonawcą robót była firma Budimex Dromex S.A.

Parametry techniczne:
Długość Obwodnicy Chojnic to 14,149 km. Ze względu na charakter zaprojektowanej drogi - Obwodnicę Chojnic, zaprojektowano zgodnie z koncepcją, aby skrzyżowania i węzły drogowe (węzeł Chojnaty i Lipienice) z drogami publicznymi, zapewniały pod względem funkcjonalnym powiązania z podstawową siecią drogową. Obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia będzie odbywać się wyłącznie poprzez lokalny układ drogowy bez możliwości bezpośredniego wjazdu na obwodnicę. Ze względu na ograniczoną dostępność terenów przyległych do realizację obwodnicy, przewidziano budowę 19 dróg dojazdowych. Ich zadaniem będzie przede wszystkim skomunikowanie terenów przyległych do obwodnicy oraz umożliwienie dojazdu służb utrzymaniowych do wybudowanych zbiorników o charakterze osadowo-retencyjnym.

Obwodnica Chojnic została zaprojektowana jako droga klasy GP o nośności 115 kN/oś. Skrajnia pionowa dla wszystkich obiektów mostowych nad Obwodnicą wynosi min. 4,7 m.
Z uwagi na przekrój drogi, trasę zasadniczą podzielono na trzy odcinki:
- ODCINEK NIEŻYWIĘĆ-CHOJNATY: jedna jezdnia o szerokości 7 metrów - 2 pasy ruchu szerokości po 3,5 metra, pobocza utwardzone szerokości 1,50 m.
- ODCINEK CHOJNATY-LIPIENICE: odcinek dwujezdniowy, każda jezdnia o szerokości 7 metrów, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z bitumicznymi poboczami szerokości 2 m, pas dzielący szerokości 4,5 m.
- ODCINEK LIPIENICE-PAWŁOWO: odcinek jednojezdniowy o trzech pasach ruchu, każdy pas ruchu o szerokości 3,5 m (dwa pasy ruchu w kierunku Chojnic, jeden w kierunku Starogardu Gd.)

Zakres robót
Projekt budowy Obwodnicy Miasta Chojnice w ciągu drogi krajowej nr 22 obejmował:
- likwidację kolizji z urządzeniami obcymi,
- budowę jezdni obwodnicy,
- budowę 8 obiektów mostowych nad i w ciągu obwodnicy (w tym jednego przejścia dla zwierząt i dwóch węzłów drogowych)
- przebudowę jezdni dróg bocznych krzyżujących się z obwodnicą,
- przebudowę istniejącej drogi krajowej na włączeniach,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę 12 zbiorników o charakterze osadowo-retencyjnym,
- przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod jezdnią główną, łącznicami, drogami bocznymi i dojazdowymi - łącznie 45 sztuk (w tym jednego przepustu pełniącego funkcję przejścia dla zwierząt),
- budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

28.11.2008