Uwagi GDDKiA do ekspertyzy DHV
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w piątek, 12 grudnia, uwagi firmie DHV wykonawcy ekspertyzy na temat wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa. Uwagi wynikają z braków, jakie zaobserwowała GDDKiA w ekspertyzie, w stosunku do wymagań postawionych w przetargu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w szczególności następujące uwagi:
1. Należy przeanalizować oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi.
2. Należy przeanalizować również pozytywne skutki realizacji inwestycji, szczególnie w kontekście oddziaływania na ludzi i środowisko przyrodnicze.
3. Należy wykonać prognozy oddziaływania hałasu z obwodnicy dla roku oddania inwestycji do użytkowania oraz ocenę stanu istniejącego. Należy uzupełnić ww. prognozy przy założeniu, że obwodnica będzie lub nie będzie realizowana. Pozwoli to na oszacowanie poprawy jakości środowiska w sąsiedztwie istniejącej drogi.
4. Opisy poszczególnych komponentów środowiska i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko należy odnieść do przebiegu wszystkich wariantów.
5. Należy wyjaśnić przyjęte wagi w analizie oddziaływania wariantów na środowisko. Należy zweryfikować przyjęte kategorie, uzupełnić je o oddziaływania na gatunki i siedliska chronione, oddziaływania na ludzi, oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe, dobra materialne itd. Przyjęte wagi w analizie nie są wyjaśnione, a różnica w punktacji nie wynika z przeprowadzonych analiz. Odnosi się również wrażenie, że niektóre z kryteriów się pokrywają. 

6. Opracowanie należy uzupełnić o wnioski z przeprowadzonych analiz.
7. Należy scharakteryzować wszystkie formy ochrony przyrody znajdujące się w pobliżu inwestycji (w tym pomniki przyrody), wskazać ich granice  oraz oddziaływanie na te obszary, określić odległość od inwestycji lub długość przecięcia.
8. Należy scharakteryzować korytarze migracyjne zwierząt w rejonie oddziaływania inwestycji (lokalne i  ponadlokalne).
9. Należy określić założenia do analizy porealizacyjnej i do monitoringu, jakie badania należy wykonać w ramach ww. pomiarów.
10. Dołączone streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno streszczać treść raportu. Załączone streszczenie jest zbyt ogólne.

Termin uwzględnienia tych uwag został ustalony na piątek 19 grudnia.
Po tym terminie, GDDKiA – jeśli uwagi zostaną naniesione – złoży ekspertyzę DHV do służb Ministra Środowiska (RDOŚ).
Ekspertyza została zlecona w połowie roku w wyniku uzgodnień Okrągłego Stołu powołanego do sprawy obwodnicy Augustowa.

12.12.2008