Podpisanie decyzji środowiskowej na budowę trasy S7/8 Salomea-Wolica


Dziś (6.05 br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie o godzinie 13.30 odbędzie się konferencja prasowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7/8 na odcinku węzeł „Salomea” – węzeł „Paszków” wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 w węźle „Magdalenka”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 15 km, dwujezdniowej drogi ekspresowej, która będzie stanowiła powiązanie drogi krajowej nr 7 i 8 z projektowaną Południową Obwodnicą Warszawy oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Inwestycja polegała będzie na przebudowie odcinków dróg krajowych nr 7 i 8 do parametrów drogi ekspresowej oraz budowie odcinka drogi ekspresowej po nowym śladzie. W celu powiązania jej z układem dróg poprzecznych zaprojektowano:
• 6 węzłów drogowych:
- węzeł Salomea ( z Al. Jerozolimskimi stanowiącymi włączenie trasy do układu
   komunikacyjnego Warszawy)
- węzeł Opacz (z planowaną drogą ekspresową S7, S8, S2 – POW (wspólny przebieg) w
   kierunku Konotopy (węzeł z A2) i POW w kierunku Okęcia)
- węzeł Wypędy (z istniejącą ul. Sokołowską łączącą gminy Raszyn i Michałowice)
- węzeł Janki (z istniejącą drogą krajową nr 8)
- węzeł Paszków (z istniejącą drogą krajową nr 8 oraz drogą wojewódzką nr 721)
- węzeł Magdalenka (z istniejącą drogą wojewódzką nr 721)
• 7 przejazdów drogowych
• sieć dróg serwisowych
• przebudowę Al. Jerozolimskich.
W ramach projektowanej trasy zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna ( w tym roboty wyburzeniowe, przebudowa urządzeń melioracyjnych, wodociągów, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i kanalizacji sanitarnej). Projektowana droga będzie oświetlona na całym odcinku, wyposażona w system odwodnienia oraz w odpowiednie zabezpieczenia ekologiczne zgodne z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- prędkość projektowa: 100 km/h
- szerokość jezdni: dwie jezdnie po 2x3,5m (3x3,5 na odcinku Opacz-Janki)
- szerokość pasa dzielącego: 5,0m (w tym opaski 2x0,5m)
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
- kategoria ruchu: KR6
Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
- planowany termin uzyskania prawa do dysponowania terenem: 07. 2008r.
- planowane uzyskanie pozwolenia na budowę: 09. 2008r.
- realizacja robót: 2008r-2011r
Dotrzymanie terminów powyższego harmonogramu możliwe jest pod warunkiem sprawnego przebiegu procesu przygotowania inwestycji (brak protestów, odwołań na etapie wydawania decyzji administracyjnych oraz w trakcie procesu pozyskiwania gruntów).