Rozpoczęcie budowy obwodnicy Raciąża.21.08.2008r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy dla inwestycji – „Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej Nr 60 od km 112+194,20 do km 116+786,00”

Wykonawca robót: Budimex-Dromex S.A.
Nadzór inwestorski- Konsorcjum firm: Safege S.A. , IRD Engineering S.r.I.

Realizacja zadania obejmuje następujące elementy:
- budowę jednojezdniowej dwupasowej obwodnicy długości 4,592 km
- klasa GP o obciążeniu 115 kN/oś
- budowę 2 rond (początek i koniec obwodnicy)
- budowę dwóch mostów przez rzekę Karsówkę i Raciążnicę
- budowę trzech wiaduktów nad obwodnicą w ciągu dróg powiatowych nr 07718, nr 07720, nr 07723
- przebudowę istniejących dróg powiatowych i gminnych
- budowę dróg dojazdowych
- odmulenie i budowę rowów drogowych
- przebudowę przepustów żelbetowych i stalowych
- budowę ekranu dziękochłonnego
- budowę i przebudowę chodników
- budowę przejść dla płazów
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
- przebudowę linii elektroenergetycznych
- przebudowę kablowych linii teletechnicznych
- przebudowę sieci wodociągowych
- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych
- wykonanie organizacji ruchu na czas robót
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu
- umocnienie skarp i dna rowów drogowych
- wykonanie barier ochronnych stalowych
W fazie początkowej robót nie przewiduje się utrudnień i ograniczeń w ruchu.
Wartość kosztorysowa zadania: 83,8 mln zł, finansowana ze środków budżetowych.
Planowany termin zakończenia robót: 11.02.2010

obwodnica Raciąża.jpg