Posiedzenie KOPI w sprawie budowy S-7 na odcinku koniec obwodnicy Płońska - granica województwa warmińsko-mazurskiego.


W piątek 25.04.2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego tematem było Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku koniec obwodnicy Płońska – granica województwa warmińsko-mazurskiego”.
Spotkanie poprowadził Jacek Bojarowicz - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, władze samorządowe, przedstawiciele komitetów społecznych oraz pracownicy Centrali i Oddziału w Warszawie GDDKiA.
Projektanci z firmy „Biuro Planowania Rozwoju Warszawy” S.A., zaprezentowali wariantowy przebieg drogi S-7.
Kolejnym etapem posiedzenia było zadawanie pytań, gdzie głos zabrali m.in. Wójt Gminy Wiśniewo, Burmistrz Mławy, Starosta Mławy.
Na zakończenie zaprezentowane zostały stanowiska m.in.: władz samorządowych  oraz Oddziału w Warszawie GDDKiA: zmianą w rejonie m. Żuromin. Dla planowanego węzła „Modła” – konieczne jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie jednoczesnego budowania S7 przez GDDKiA i fragmentu projektowanego zamiennego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 544. prowadzącej do tego węzła przez ww. urząd.
Po przeanalizowaniu wniosków i stanowisk przedstawionych na posiedzeniu KOPI, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wskaże wariant przebiegu drogi ekspresowej S-7, który zostanie przedstawiony Wojewodzie Mazowieckiemu jako preferowany we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.