Decyzja lokalizacyjna dla obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciagu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka-węzeł "Ryczołek"


 W dniu 4.01.2008 r. Wojewoda Mazowiecki podpisze decyzję lokalizacyjną dla obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Prace projektowe nad „Studium projektu budowlanego obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczowka – węzeł „Ryczołek” od km 520+400 do km 541+249” wykonuje Konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano 15.07.2005r.

Projektowana obwodnica stanowi odcinek autostrady A-2, który powstanie na wschód od Warszawy na odcinku Warszawa – Kukuryki (przejście graniczne z Białorusią). Celem etapowania polegającego na wydzieleniu obwodnicy Mińska Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia jest jak najszybsza realizacja tej trasy, co pozwoli przenieść ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Mińska Mazowieckiego, przez które dzisiaj przejeżdża 26 tys. pojazdów na dobę, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich.

Planowana obwodnica o długości około 20,85 km, przebiegać będzie po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi Nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie wsi Ryczołek. Przechodzi przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn.
Do pozyskania przez Skarb Państwa jest 1354 działek o łącznej powierzchni 700 ha
Parametry techniczne projektowanej obwodnicy:
- klasa drogi A (autostrada)
- prędkość projektowa 120 km/h
- 2 jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m, plus 3 metrowe pasy awaryjne, z
  dwoma 0,5 m opaskami i poboczami ziemnymi – min.1,25 m
W ciągu trasy obwodnicy planowanych jest:
- 3 węzły drogowe (Arynów, Lotnisko i Ryczołek)
- 5 wiaduktów w ciągu A-2
- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
- 1 obiekt mostowy
- 1 kładka dla pieszych
- 13 przepustów
- 2 miejsca obsługi podróżnych
- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
- budowa 35 km dróg dojazdowych
Rozwiązania chroniące środowisko:
- wszystkie ścieki z powierzchni autostrady odprowadzane są poprzez rowy lub ścieki do
  przepustów studzienek a następnie do kanalizacji, gdzie po oczyszczeniu trafią do
  zbiorników retencyjnych lub odbiorników naturalnych,
- w rejonie rzeki Wiśniówki zlokalizowano przejście dla zwierząt średnich o szerokości 8,5
  m i wysokości 2,5m i długości ok. 40 m
- w rejonie rzeki Mieni zlokalizowane zostało przejście dla dużych zwierząt w postaci mostu
  nad rzeką o długości ok. 80 m i wysokości około 4 m oraz szerokości 34 m
- projektowane przepusty mające służyć jako przejścia dla płazów zaprojektowano o
  średnicy od 1,5 do 2,0 m. i długości ok. 40 m
- na terenach wymagających ochrony przed hałasem zastosowano odpowiednio: 10,5 km
  ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną o szerokości minimum 10m.

Wstępny szacowany koszt inwestycji – 730 mln. zł
Planowany termin realizacji inwestycji – 2008r. – 2010r., pod warunkiem uzyskania przez GDDKiA pozwolenia na budowę do 30.06.2008r.

Galeria zdjęć z przebiegu spotkania.
           obwod.JPG

obw4.JPG

obw5.JPG

obw6.JPG