Informacje ogólne


Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe (WTiJBD-LD) jest jednostką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zasady funkcjonowania i organizacji Oddziału, w tym też WTiJBD-LD, określa Regulamin Organizacyjny Oddziału, który w sposób ramowy formułuje zakres działania komórek organizacyjnych. W myśl Regulaminu Organizacyjnego WTiJBD-LD odpowiedzialne jest za prowadzenie badań i pomiarów laboratoryjnych, sprawdzających jakość wbudowanych materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych, wykonanych robót przy realizacji inwestycji na drogach krajowych oraz w procesie utrzymania dróg krajowych, a także za wykonywanie pomiarów w ramach oceny stanu nawierzchni drogowej.

 

Laboratorium realizuje swoje zadania przy pomocy wyspecjalizowanych Zespołów :

  • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych
  • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących
  • Zespół Diagnostyki Nawierzchni
  • Zespół Gruntów i Geotechniki
  • Zespół Kruszyw

 

WTiJBD-LD prowadzi działalność laboratoryjną z zachowaniem bezstronności. Bezstronność i rzetelność działania Laboratorium wynika z niezależności jego Personelu od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków oraz wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość pracy Laboratorium. WTiJBD-LD jako jednostka strukturalna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie prowadzi działalności gospodarczej dla podmiotów zewnętrznych.