Rozprawa administracyjna dotycząca S-8 na odcinku Marki - Radzymin.


Dnia 17.07.2008r. w Radzyminie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat przebiegu północnego wylotu drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
Rozprawę rozpoczął Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki zwracając uwagę na to jak ważna jest budowa tej trasy, która należy do najbardziej niebezpiecznych dróg i im dłużej będziemy odkładać realizację tego przedsięwzięcia, tym będzie ona niebezpieczniejsza.
Wszystkie uwagi i propozycje wypowiedziane na tej rozprawie będą przedmiotem analizy projektantów oraz inwestora i w miarę możliwości będą uwzględniane. Nie jest możliwe poprowadzenie trasy tak, by wszyscy byli zadowoleni. W każdym procesie przygotowania inwestycji przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć decyzję, która nie będzie satysfakcjonowała wszystkich, ale trzeba ją podjąć. Najgorszym wariantem jest nie podjęcie żadnej decyzji i opóźnienie realizacji tej drogi. Bez względu na to, w którym miejscu ta trasa przetnie tereny, Wojewoda będzie starał się uzgodnić z inwestorem takie rozwiązania techniczne, które będą chroniły mieszkańców od uciążliwości drogi.

Dalsze prowadzenie spotkania przejął Pan Piotr Sobucki Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Następnie Pan Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA wskazał, że z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynikało, że nie jest możliwe przebudowanie dzisiejszej drogi krajowej nr 8 pomiędzy Markami a Radzyminem do parametrów trasy ekspresowej, z uwagi na konieczność wielu wyburzeń, w związku z czym przystąpiliśmy do sporządzenia Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przebiegu tej trasy. Zorganizowane zostały też działania promocyjno-konsultacyjne, by poinformować społeczeństwo o wariantowym poprowadzeniu drogi , a także poznać ich uwagi i opinie na temat przebiegu tej trasy.

Projektanci „Biuro Planowania Rozwoju Warszawy” S.A. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.
Wielokryterialna analiza wykazała, że korzystniejszym jest prowadzenie trasy według wariantu III, który został wskazany przez inwestora jako preferowany, we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiło się kilkanaście osób. Głos zabrali mieszkańcy, władze samorządowe oraz inne strony zainteresowane omawianą inwestycją.

W podsumowaniu Wojewoda Mazowiecki prosił zainteresowane strony, by nie koncentrowały się na próbie zaskarżenia decyzji, lecz starały się współpracować z inwestorem, wskazując takie rozwiązania techniczne, które mają za zadanie chronić mieszkańców. Potrzebna jest harmonijna współpraca inwestora z właścicielami terenów przez które ma przechodzić ta trasa.
Ta droga jest potrzebna ludziom i od nich zależy jak szybko będzie ona realizowana . Wojewoda wskazał, że należy podtrzymać harmonogram, który przewiduje, że realizacja tej trasy powinna być zakończona w pierwszym półroczu 2012r.

Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.