Harmonogram robót na S8 Konotopa-Powązkowska(28.03.2008r.)


Budowa drogi ekspresowej S-8 Trasa Armii Krajowej
od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”

Harmonogram robót budowlano-montażowych.Wykonawca: Konsorcjum firm Budimex-Dromex S.A. (lider), Strabag Sp. z o.o.,
Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A.

Termin realizacji inwestycji: III 2008 – XII 2010r.

Inwestycja została podzielona przez wykonawcę na cztery odcinki:
• odcinek I w km 1+099 – 6+000 (ul. Gołąbkowska – ul. Warszawska)
– wykonawca firma Warbud S.A.
• odcinek II w km 6+000 – 7+100 (ul. Warszawska – ul. Lazurowa)
– wykonawca firma Mostostal Warszawa S.A.
• odcinek III w km 7+100 – 8+700 (ul. Lazurowa – ul. Radiowa)
- wykonawca firma Budimex – Dromex S.A.
• odcinek IV w km 8+700 – 11+477,07 (ul. Radiowa – Al. Prymasa Tysiąclecia) – wykonawca firma Strabag Sp. z o.o.

Roboty będą realizowane na wszystkich wyżej wymienionych 4 odcinkach równocześnie.

Terminy realizacji robót:

• odcinek I (km 1+099 – 6+000)

I.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze 03.2008 – 07.2009
- roboty ziemne – 08.2008 – 07.2009
- odwodnienie korpusu drogowego – 09.2008 – 10.2009
- wykonanie podbudów nawierzchni – 09.2008 – 07.2010
- nawierzchnie - 09.2008 – 07 2010
- roboty wykończeniowe – 05.2009 – 06.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 09.2009 – 05.2010
- elementy ulic – 09.2009 – 05.2010
- zieleń drogowa - 10.2010 – 11.2010

I.2 Roboty Inżynieryjne:

- wiadukt nad linią kolejową w km 1+633 06.2008 – 11.2009
- przejazd w ciągu ulicy Wspólna Droga w km 1+797,40 – 04.2008 – 09.2008
- przejazd w ciągu ulicy Przyparkowej w km 2+069,40 – 05.2008 – 04.2009
- przejazd w ciągu ulicy Biedronki w km 2+628,87 – 04.2008 – 03.2009
- węzeł Mory w km 2+915,56 – 05.2008 – 08.2009
- wiadukt w ciągu ulicy Sochaczewskiej w km 3+884,95 – 04.2009 – 03.2010
- wiadukt w ciągu ulicy Szeligowskiej w km 4+527,46 – 07.2008 – 07.2009
- budowa nasypu zbrojonego NZ1 – 11.2008 – 04.2009
- ściany szczelinowe – 04.2008 – 10.2009
- przepusty – 03.2009 – 04.2010
- zbiorniki retencyjne – 07.2008 – 11.2009
- roboty kolejowe – 04.2008 – 06.2008

I.3 Przebudowa urządzeń obcych:

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN – 04.2008 – 04.2009
- budowa i przebudowa linii elektroenergetycznych – 04.2008 – 07.2008
- przebudowa linii telekomunikacyjnych – 04,2008 – 06.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 04.2008 – 08.2008
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 04,2008 – 08,2008
- przebudowa linii gazowej wysokiego ciśnienia – 04.2008 – 05.2008
- kanalizacja deszczowa – 09.2008 – 09.2010
- oświetlenie wiaduktów - 08.2008 – 11.2010


• odcinek II (km 6+000 – 7+100)

II.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze - 04.2008 – 10.2009
- roboty ziemne – 10.2008 – 05.2010
- odwodnienie korpusu drogowego – 05.2008 – 10.2010
- wykonanie podbudów nawierzchni – 04.2009 – 11.2010
- nawierzchnie - 06.2009 – 10.2010
- roboty wykończeniowe – 06.2009 – 11.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 06.2009 – 11.2010
- elementy ulic – 05.2009 – 10.2010
- zieleń drogowa - 05.2010 – 10.2010

II.2 Roboty Inżynieryjne:

- ściany szczelinowe - 03,2008 – 10.2010
- wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej w km 6+102,02, etap I – 05.2008 – 06.2009
- wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej w km 6+102,02, etap II – 03.2008 – 06.2010
- tymczasowy tor dojazdowy do huty Lucchini – 05.2008 – 11.2009
- wiadukt kolejowy w ciągu toru bocznicy do huty Lucchini – 08.2008 – 09.2009
- wiadukt w ciągu ul. Lazurowej w km 6+862,20, etap I – 06.2008 – 06.2009
- wiadukt w ciągu ul. Lazurowej w km 6+862,20, etap II – 03.2008 – 06.2010

II.3 Przebudowa urządzeń obcych;

- kanalizacja deszczowa i sanitarna – 04.2008 – 07.2010
- przebudowa kablowych siec SN i NN – 04.2008 – 08.2010
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych – 04.2008 – 10.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 04.2008 – 08.2010
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 04.2008 – 08.2009
- kanalizacja deszczowa i podczyszczania wód deszczowych – 09.2008 – 11.2010
- oświetlenie dróg i wiaduktów - 04.2009 – 10.2010


• odcinek III (km 7+100 – 8+700))

III.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze - 03.2008 – 07.2009
- roboty ziemne – 09.2008 – 08.2010
- odwodnienie korpusu drogowego – 03.2008 – 03.2010
- wykonanie podbudów nawierzchni – 10.2008 – 07.2010
- nawierzchnie - 04.2009 – 11.2010
- roboty wykończeniowe – 09.2009 – 11.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 04.2009 – 11.2010
- sygnalizacja świetlna – 03.2010 – 08.2010
- elementy ulic – 11.2008 – 06.2010
- zieleń drogowa - 04.2009 – 11.2010

III.2 Roboty Inżynieryjne:

- ściany szczelinowe – 05.2008 – 07.2010
- wiadukt w ciągu ul. Powstańców Śląskich nad trasą S-8 – 07.2008 – 05.2010
- wiadukt w ciągu ul. Powstańców Śląskich nad bocznicą kolejową - 03.2008 – 06.2010
- wiadukt w ciągu ul. Radiowej – 06.2008 – 07.2010
- kładka dla pieszych nad trasą S-8 w km 7+501,70 – 03.2009 – 07.2010
- ściana oporowa M1 – 05.2009 – 07.2010
- ściana oporowa MZ1 – 04.2010 – 07.2010

III.3 Przebudowa urządzeń obcych;

- przebudowa kablowych linii energetycznych – 03.2008 – 08.2008
- przebudowa kablowych linii teletechnicznych – 03.2008 – 09.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 04.2008 – 10.2008
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 03.2008 – 04.2008
- kanalizacja deszczowa i podczyszczania wód deszczowych – 04.2008 – 05.2010
- oświetlenie dróg i wiaduktów - 04.2009 – 11.2010
- przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w km 7+772 – 04.2008 – 08.2008
- przebudowa sieci kanalizacyjnej – 03.2008
- przebudowa linii tramwajowych w ciągu ulic Radiowej i Powstańców Śląskich –
03.2008 – 09.2008


• odcinek IV (km 8+700 – 11+477,07)

IV.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze - 03.2008 – 11.2010
- roboty ziemne – 04.2008 – 10.2010
- odwodnienie korpusu drogowego – 04.2008 – 09.2010
- wykonanie podbudów nawierzchni – 05.2008 – 10.2010
- nawierzchnie - 06.2008 – 10.2010
- roboty wykończeniowe – 08.2009 – 11.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 07.2008 – 11.2010
- elementy ulic – 04.2010 – 11.2010
- zieleń drogowa - 03.2010 – 11.2010

IV.2 Roboty Inżynieryjne:

- obiekt WA 14 – 09.2009 – 06.2010
- obiekt WA 15 – 09.2009 – 06.2010
- obiekt WD 16 – 10.2009 – 08.2010
- obiekt WD 17 – 05.2010 – 11.2010
- obiekt WD 18 – 05.2008 – 05.2010
- obiekt WD 19 – 07.2008 – 08.2009
- obiekt WD 20 – 04.2008 – 10.2010
- obiekt RC 21 (odcinek tunelowy) – 04.2008 – 12.2010
- obiekt RC 22 (odcinek tunelowy) – 04.2008 – 08.2009
- mur oporowy M-S3 – Łącznica Ł1 (koniec trasy S-8) - 04.2008 – 10.2008
- mur oporowy MP – Łącznica Ł2 (koniec trasy S-8) – 07.2008 – 08.2008
- ściany szczelinowe – 04.2008 – 11.2010
- wiadukt WD-12 w ciągu ul. Księcia Janusza – 06.2008 – 06.2009

IV.3 Przebudowa urządzeń obcych;

- przebudowa linii energetycznych WN – 03.2008 – 06.2008
- przebudowa i budowa kablowych linii teletechnicznych – 03.2008 – 06.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 03.2008 – 06.2008
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 03.2008 – 05.2008
- przebudowa istniejących urządzeń SRK – 03.2008 – 04.2008
- przebudowa i profilowanie kolejowej sieci trakcyjnej - 03.2008 – 05.2008
- kanalizacja deszczowa i podczyszczania wód deszczowych – 04.2009 – 09.2010
- oświetlenie dróg i wiaduktów - 05.2009 – 10.2010
- przebudowa sieci kanalizacyjnej – 03.2008 – 10.2009