Podpisanie decyzji środowiskowej na budowę trasy S-2 odc. Lotnisko-Puławska-Marynarska i decyzji lokalizacyjnej na dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.


Dzisiaj (04.06. br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki podpisał dwie decyzje:

1) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z łącznikiem lotniskowym do węzła Marynarska (S-79) i stanowi II etap zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 węzeł Lotnisko – Marynarska.
2) lokalizacyjną na dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa
Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.


Budowa drogi ekspresowej S-2 Lotnisko-Puławska-Marynarska.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 7,5 km drogi ekspresowej.
W zakres przedsięwzięcia wchodzi realizacja:
ETAP II/1: Droga ekspresowa S79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska” do węzła „Lotnisko”.
ETAP II/2: Droga ekspresowa S2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”.

Budowa drogi umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego portu lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano:
• 4 węzły drogowe:
- węzeł Puławska
- węzeł Lotnisko
- węzeł MPL Okęcie
- węzeł Marynarska
• sieć dróg serwisowych
•przepusty drogowe
• przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej)
• budowę urządzeń odwadniających
• budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni
• przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska)
• budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie,
• budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• przebudowę ulic

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- prędkość projektowa: 80 km/h
- szerokość jezdni: dwie jezdnie po 2x3,5m
- szerokość pasa dzielącego: 4,0m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
- planowane uzyskanie pozwolenia na budowę: 08. 2008r.
- realizacja robót: 10.2008r-09.2010r

Szacowana wartość inwestycji – ok. 1 mld zł

S2 Pulawska-Lotnisko-Marynarska - plan orientacyjny


Dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odc. ok. 12 km.

Trasa z siecią drogową powiązana będzie poprzez następujące węzły:
- w. Prymasa Tysiąclecia (zaprojektowany w ramach poprzedniego odcinka),
- zespół trzech węzłów z ulicami: Powązkowska, Broniewskiego i Marymoncką,
w. Wisłostrada,
- zespół czterech węzłów z ulicami: Wisłostradą, Modlińską, Marywilską
i Łabiszyńską,
- w. Głębocka (Nowo-Wincentego),
- zespół trzech węzłów: z ulicą Głębocką (Nowo-Wincentego) – węzeł IKEA – z ulicą Piłsudskiego w Markach.

Nastąpi niezbędne ograniczenie dostępności do drogi ekspresowej z układu lokalnego. Obsługa terenów przyległych odbywać się będzie poprzez układ ulic powiązanych
z Trasą w węzłach oraz poprzez skrzyżowania z drogami zbiorczo-rozprowadzającymi (w miejscach dopuszczonych odstępstwem od warunków rozporządzenia MTiGM). Na całym odcinku wzdłuż jezdni głównych (w sposób bezkolizyjny z nimi) zostaną poprowadzone ciągi rowerowe stanowiące uzupełnienie istniejącego układu komunikacji pieszo-rowerowej.

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące środki ograniczające, do warunków normatywnych, negatywny wpływ drogi na otoczenie:
- środki ochrony akustycznej: ekrany o wys. 4,5-8,0m z zagiętymi szczytami wyposażone
w dyfraktory (ok. 20km) oraz ekrany półtunelowe (ok. 1,75km),
- środki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: rowy trawiaste, separatory
grawitacyjne, zbiornik retencyjno-sedymentacyjny z przelewem,
- zieleń - nasadzenia o funkcjach ochronnych, krajobrazowych i estetycznych,
- środki ochrony stosowane na etapie realizacji robót oraz porealizacyjnie (jeżeli zaistnieje taka potrzeba po wykonaniu analizy porealizacyjnej).
Przewiduje się, że teren przeznaczony pod inwestycje wyniesie ok. 175 ha.

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- nośność nawierzchni – 115 kN/oś
- prędkość projektowa:
~dla jezdni głównych Trasy AK – 70 km/h
~dla jezdni zbiorczo-rozprowadzających – 60 km/h
- przekrój dwujezdniowy – liczba pasów ruchu na jezdniach zasadniczych – 3 (na odcinku
mostu przez Wisłę – 5).

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
- planowane uzyskanie pozwolenia na budowę: IV kwartał 2008r.
- realizacja robót: I kwartał 2009r- IV kwartał 2011r dla odcinka prawobrzeżnego (termin realizacji odcinka lewobrzeżnego i przebudowy mostu przez Wisłę ściśle uzależniony jest od terminu wybudowania Mostu Północnego)

Szacowana wartość inwestycji – ok. 2 mld. zł.


S8 Powazkowska - Marki - plan orientacyjny