Rozprawa administracyjna przed wydaniem pozwolenia na budowę S-2 na odcinku Lotnisko-Puławska wraz z powiązaniem MPL Okęcie - Węzeł Marynarska (S-79).


Dnia 11.09.2008r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat budowy drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska wraz z powiązaniem MPL Okęcie - węzeł Marynarska (S-79).
Rozprawę poprowadził Pan Piotr Sobucki Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
Przebieg postępowania administracyjnego przedstawił Pan Robert Mościcki Dyrektor Wydziału Infrastruktury, wskazując, że ta rozprawa jest ostatnim etapem przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego odcinka.

Następnie Pan Stanisław Dmuchowski przedstawił krótki opis inwestycji wraz z jej harmonogramem (posiadamy „decyzję środowiskową”, jesteśmy na końcowym etapie nabywania gruntów) oraz dodał, że realizacja przedsięwzięcia pozwoli usprawnić ruch na ul. Puławskiej i Rzymowskiego.

Projektanci z firmy DHV Polska Sp. z o.o. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy  pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiły się cztery osób. Głosy dotyczyły aspektów środowiskowych (m.in. odprowadzania wód opadowych, ekranów akustycznych) a także zabezpieczenia przyległego terenu przed rozpoczęciem budowy oraz oznakowania drogi po oddaniu jej do użytkowania.

W podsumowaniu Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski podziękował za przybycie na spotkanie oraz powiedział, że wszystkie głosy są ważne a cenne uwagi dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia terenu będą przeanalizowane.  Decyzja zostanie wydania pod koniec września br.

Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.


rozp1.JPGrozp2.JPG