Podpisanie decyzji środowiskowej na budowę trasy S-7 odc. Radom - granica woj.mazowieckiego


podpisanie.JPG Wczoraj (27.05 br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegaturze w Radomiu odbyła się konferencja prasowa, na której Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku od końca projektowanej obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego.


Przedmiotowa inwestycja o długości ok. 21,5 km, zlokalizowane jest na terenie gmin Orońsko, Szydłowiec i Jastrząb. Jest częścią zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu całej drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej.
Droga krajowa nr 7 łączy Gdańsk z przejściem granicznym w Chyżnem ze Słowacją i przebiega przez Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce i Kraków.
Dostosowanie drogi nr 7 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zapewni komfortowe połączenia drogowe, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz spowoduje spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi, eliminując dzisiejsze korki i ograniczenia w ruchu. Jednoczesne zapewnienie wszelkich niezbędnych połączeń lokalnych, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych) spowoduje znaczny wzrost bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania dla społeczności lokalnych.
Ze względu na poprowadzenie trasy przez tereny leśne, zaprojektowano 3 bezkolizyjne przejścia dla zwierząt, umożliwiające ich migrację.


Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi – S;
- prędkość projektowa - 100 km/godz.;
- nośność - 115 kN/oś;
- kategoria ruchu – KR6;
- całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach);
- ilość jezdni – 2;
- szerokość pasów ruchu – 2x3,5m + 2,5m pas awaryjny;
- pas dzielący – założono możliwość wykonania pasa dzielącego o szerokości 12 m pod przyszłą rozbudowę do parametrów trasy ekspresowej, szerokości jezdni do 3x3,5m.


Składając do Wojewody Mazowieckiego wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  przedstawiła 3 warianty (z podwariantami) poprowadzenia trasy S7.
Wojewoda Mazowiecki w decyzji, ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia wg wariantu 3, który zakłada  poprowadzenie trasy od węzła „Młodocin” do węzła Szydłowiec całkowicie po nowym śladzie z ominięciem  wszystkich miejscowości zlokalizowanych na tym odcinku wzdłuż istniejącej trasy. Na odcinku istniejącej obwodnicy Szydłowca i dalej do granicy województwa droga prowadzona będzie wzdłuż istniejącego przebiegu.
Dla zminimalizowania uciążliwości drogi na obwodnicy Szydłowca wprowadzono na długości ok. 2 km, trasę ekspresową w wykop o głębokości ok. 6m. Wykop dodatkowo zabezpieczony jest ekranami akustycznymi oraz nasadzeniami zieleni. Zaprojektowano przełożenie na długości ok. 1,5 km drogi wojewódzkiej nr 727 po nowym śladzie, co spowoduje, że istniejący dzisiaj fragment tej drogi zmieni swój charakter a ruch ciężarowy wyprowadzony będzie z centrum Szydłowca. Skrzyżowanie tej drogi z trasą ekspresową będzie w poziomie, przekrój uwzględni budowę ciągów pieszo-rowerowych.


Aktualnie GDDKiA Oddział w Warszawie przystępuje do prac związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy, który opracuje materiały do decyzji lokalizacyjnej oraz projekt wykonawczy i budowlany.
Uwzględniając aktualne prace legislacyjne związane z uproszczeniem oraz skróceniem procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych (zmiana specustawy – zastąpienie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę jedną decyzją o realizacji inwestycji),
wstępny harmonogram prac przygotowawczych i realizacji przewiduje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 06.2009r., co umożliwi rozpoczęcie robót w IV kwartale 2009r., z terminem zakończenia w II kwartale 2012r.