Rozprawa adminstracyjna dotycząca S-7 Radom-granica województwa mazowieckiego.


Dnia 04.04.2008r. w Urzędzie Miasta w Radomiu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat przebiegu drogi ekspresowej S-7 na odcinku koniec projektowanej obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego.
Spotkanie poprowadziła Pani Teresa Stachowicz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki po powitaniu zebranych omówił cel rozprawy administracyjnej.
Pan Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki omówił spotkanie, które odbyło się 03.04.2008r. w Szydłowcu, dodając, że stoimy przed bumem inwestycyjnym na Mazowszu i należy podejmować konkretne decyzje, które zmierzają do jednego celu jakim jest budowa dróg.
Następnie Pan Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA  omówił przebieg planowanej inwestycji, dodając, że w wyniku odbytych spotkań przeanalizowany został jeszcze jeden wariant w rejonie Szydłowca – „żółty” oddalony o około 6 km od tej miejscowości. Wskazał preferowany przez GDDKiA wariant III „zielony” w materiałach do wniosku o uzyskanie „decyzji środowiskowej”.
Biuro projektowe „Eurostrada” Sp. z o.o. szczegółowo omówiło przebieg planowanej trasy  pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych, w 3 podstawowych wariantach i dodatkowym wariancie w rejonie Szydłowca.
Wielokryterialna analiza wykazała, że korzystniejszym jest prowadzenie trasy według wariantu III (zielonego). Wariant ten został wskazany przez inwestora jako preferowany, we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia. Wariant ten uzyskał pozytywną opinię Ministra Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

mapka.JPG 


Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiło się 28 osób. Głos zabrali mieszkańcy, władze samorządowe oraz inne strony zainteresowane omawianą inwestycją.


W podsumowaniu Wojewoda Mazowiecki podziękował za przygotowane i przedstawione argumenty, zaznaczając, że wszystkie wypowiedzi są istotne. Stwierdził, iż nie ma wariantu idealnego, co udowodniła odbyta debata. GDDKiA Oddział w Warszawie oraz Projektant przestrzegając przepisów technicznych, starał się pogodzić wszystkie interesy zainteresowanych. Najgorszym wariantem byłoby zachowanie stanu istniejącego, tj. rozwiązań komunikacyjnych, które nie zapewniają właściwych warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i nie stwarzają możliwości zabezpieczenia przyległego zagospodarowania przed uciążliwościami ze strony drogi krajowej. Bez względu na to jaki wariant zostanie wybrany, będzie lepszy od obecnej rzeczywistości. Decyzja zostanie podjęta w maju.


Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.