Posiedzenie KOPI w sprawie budowy S-17 węzeł " Lubelska" - gr. woj. lubelskiego wraz z budową obwodnicy Kołbieli w ciągu S-17 i dk 50.


W piątek 25.04.2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego tematem było Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  budowy drogi ekspresowej S-17 na odcinku węzeł „Lubelska” – granica województwa lubelskiego wraz z budową  obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi ekspresowej S-17 i drogi krajowej nr 50.
Spotkanie poprowadził Jacek Bojarowicz - Zastępca Generalnego Dyrektora, w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu  Marszałkowskiego, władze samorządowe, Nadleśnictwa, Stowarzyszeń, Centrali oraz Oddziału w Warszawie GDDKiA.
Projektanci z firmy „Eurostrada” Sp. z o.o. oraz „Biuro Planowania Rozwoju Warszawy” S.A., zaprezentowali wariantowe przebiegi drogi S-17 oraz obwodnicy Kołbieli w ciągach S-17 i dk 50.
Kolejnym etapem posiedzenia było zadawanie pytań, gdzie głos zabrali m.in. Komitety Osiedlowe w Otwocku, Wólce Mlądzkiej odnośnie zaprojektowanie poprowadzenia trasy w innym wariancie, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze odnośnie wpływu planowanej drogi na tereny okalające rz. Świder, zaplanowanych ścieżek rowerowych czy danych odnośnie wielkości ruchu na przejściu przez m. Kołbiel.
Na zakończenie zaprezentowane zostały stanowiska m.in.: Gminy Wiązowna, Gminy Kołbiel , Stowarzyszenia Zielone Mazowsze oraz Oddziału w Warszawie GDDKiA:
„• S-17
~na odcinku węzeł „Lubelska” do granic gminy Wiązowna preferowany wariant 1b z dwoma zaprojektowanymi węzłami,  z poprowadzeniem trasy w obrębie m. Wiązowna po stronie wschodniej nad oczyszczalnią ścieków,
~w rejonie m. Wólka Mlądzka  - zaprezentowanie Wojewodzie Mazowieckiemu pełnej wielokryterialnej analizy wariantu społecznego,
~dalej wariant 2 z obwodnicami m. Gończyce i Trojanów, przekrój: z 12 m pasem dzielącym
~połączenie drogi na przecięciu województw mazowieckiego i lubelskiego jest uzgodnione pomiędzy oddziałami warszawskim i lubelskim
~obiekty mostowe znajdujące się w ciągu projektowanych dróg będą przebudowane.
• obwodnica Kołbieli
~w ciągu dk 17 preferowany wariant 1, 2, 4 , z węzłem zespolonym z dk 17 i 50,
~w ciągu dk 50 wariant 4 z dwoma węzłami na wlocie i wylocie projektowanej trasy, przekrój: 2+1
Po przeanalizowaniu wniosków i stanowisk przedstawionych na posiedzeniu KOPI, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wskaże wariant przebiegu drogi ekspresowej S-17 oraz obwodnicy Kołbieli, który zostanie przedstawiony Wojewodzie Mazowieckiemu jako preferowany we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.