Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2005


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie dodatkowych środków rejestracyjnych stosowanych w Kancelarii Tajnej centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej oddziałach w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i komórkach obronnych.

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu Wydziałowi Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na doradztwo prawne i reprezentowanie prawne GDDKiA w postępowaniach arbitrażowych.

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie eksploatacji i przetwarzania baz danych dotyczących przepustów w Systemie Gospodarki Mostowej.pobierz

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. pobierz

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym na obszarze kraju.pobierz

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. pobierz

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. pobierz, załącznik

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca 2005 r.zmieniające zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. pobierz

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zasady finansowania i rozliczania zadań z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. pobierz

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA. pobierz załącznik

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych. pobierz załącznik

 

Zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych, została wprowadzona do stosowania „Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych”, wykonana na zlecenie GDDKiA przez Zespół autorski Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Tadeusza Sandeckiego, prof. PW.

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji „Znaki umowne stosowane do opisu infrastruktury drogowej”. pobierz

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. pobierz

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej i środków trwałych, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia


Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 września 2005 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. pobierz

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2005/2006. Tekst zarządzenia


Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie kontroli przygotowania oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg oraz stanu utrzymania dróg krajowych w trakcie trwania sezonu zimowego. zobacz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.  zobacz, Załącznik

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. zobacz

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych systemu oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). zobacz

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przygotowania propozycji nowelizacji ustaw w zakresie ochrony środowiska w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. treść zarządzenia, pobierz załącznik

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w GDDKiA. Tekst zarządzenia