Przepisy prawne dot. przewozów nienormatywnych


1.1 Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych:


 


a)      Zarządca drogi rozpatruje wpływające wnioski ( druk wniosku zamieszczony jest na wskazanej stronie internetowej) złożone przez  przewoźników w oparciu o art. 35 i art. 36 KPA


b)      Zarządca drogi wydaje Zezwolenia  w oparciu o przepisy :


 


- art. 64 ust. 1, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami)


- § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz. 2660) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 13c ust. 1 pkt 1, ust. 2-3, ust. 9


-  ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami)


- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


 


c)      Zarządca drogi nalicza opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego  w oparciu o przepisy :


 


Podstawę naliczenia opłaty stanowią:  art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 13c ust. 1 pkt 1 ust. 2-3, ust.9 i ust.12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).


 


Opłaty oblicza się jako iloczyn liczby kilometrów trasy i współczynników, na które wydane jest zezwolenie.