Przejazdy nienormatywne - wniosek


Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.)  
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212) 
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315)
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)

 

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

 

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

 

Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych.

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców o wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych - zobacz 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II - IV na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz 

Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające - zobacz 

 

Numer konta bankowego, na który należy wpłacać opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat III, IV i V dla Oddziału w Rzeszowie: 16 1130 1105 0005 2142 3920 0010, BGK Rzeszów.