Budowa drogi S10 na odcinku Piła - Wyrzysk


Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk”

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – ok. 31 km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 1 200 000 tys. zł.

 

 1. Etapy realizacji:
 • 07.09.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp. z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła - Wyrzysk. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • II kw. 2019r. – zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;
 • II kw. 2019r. – odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami (etap STEŚ);
 • IV kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • I kw. 2021r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU;
 • IV kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • IV kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;

 

 1. Opis inwestycji:
 1. Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w całości w województwie wielkopolskim na terenach gmin: Piła, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wyrzysk.

Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") - Wyrzysk stanowi kontynuację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S10 od A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk (S7), na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") – Wyrzysk”. Inwestycja umożliwi dogodne połączenie na trasie między Szczecinem - Wałczem - Piłą - Bydgoszczą - Płońskiem a Warszawą. Planowana inwestycja drogowa ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze, usprawnienie ruchu tranzytowego i turystycznego, a także stworzenie podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanego odcinka drogi S10.

Odcinek drogi S10 o długości ok. 29 km rozpoczyna się w węźle „Piła Wschód" (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10) projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście” i włącza się do zrealizowanej obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10.

 

Plan orientacyjny

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie: klasa I + STANAG 2021
 • przekrój normalny:
  • pobocza 2 x min 1,25 m
  • pas awaryjny 2 x 2,50 m
  • pasy ruchu 2 x 3,50 m
  • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi ekspresowej S10

Wariant nr 1a

Trasa ma swój początek w miejscu podłączenia do projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście” węzła „Piła Wschód” (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10). Następnie droga ekspresowa odgina się w kierunku północnym, i po północnej stronie omija m. Jeziorki, Śmiłowo, Grabówno i Okaliniec. Przed Tomaszewem, S10 odgina się w kierunku południowym, przecina istniejącą DK10 i biegnie równolegle po jej południowej stronie. Koniec wariantu znajduje się w miejscu włączenia do istniejącego węzła „Kosztowo”.

 

Wariant nr 2c

Wariant 2c, powstały z połączenia wariantów 1a i 3a, jest tzw. wariantem wynikowym, który powstał po analizie wyników ankiet zebranych podczas konsultacji społecznych. Na odcinku do m. Nieżychowo wariant wynikowy jest prowadzony wg wariantu nr 1a, natomiast od Nieżychowa, wariant nr 2c prowadzony jest wg przebiegu wariantu nr 3a.

 

Wariant nr 3a

Trasa ma swój początek w miejscu podłączenia do projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście” węzła „Piła Wschód” (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10). Na początkowym odcinku droga ekspresowa biegnie równolegle po południowej stronie istniejącej drogi krajowej nr 10. Przed miejscowością Śmiłowo odgina się w kierunku północnym, i po północnej stronie omija m. Śmiłowo, Grabówno i Okaliniec. Następnie droga S10 przed Tomaszewem odgina się w kierunku południowym, przecina istniejącą DK10 i biegnie równolegle po południowej stronie istniejącej drogi krajowej. Na wysokości Nieżychowa, ponownie odgina się w kierunku południowym i omija Kosztowo po stronie południowej. Koniec wariantu znajduje się w miejscu włączenia do istniejącego węzła „Kosztowo”.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Na obecnym etapie (STEŚ) zostaną opracowane ogólne założenia projektowe dla obiektów inżynierskich. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

6. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na planowanym odcinku drogi ekspresowej planuje się budowę dwóch węzłów drogowych w pobliżu miejscowości Kaczory i Białośliwie. Ponadto w rejonie miejscowości Grabówno planuje się lokalizację Miejsca Obsługi Podróżnych.