Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników GDDKiA Oddział w Warszawie zgodnie z OPZ.


 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników GDDKiA Oddział w Warszawie” zgodnie z OPZ.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności   w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020.

 

Formularz ofertowy

- należy złożyć w recepcji GDDKiA Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25,03-808 Warszawa, VII piętro, w godzinach 8.15-16.15 

lub

- przesyłać na adres e-mail  wzajkowski@gddkia.gov.pl   do dnia 11.05.2018 r. do godziny 24.00.  Max. objętości wiadomości 10 MB

 

Osoba prowadząca sprawę:  Wojciech Zajkowski 22 209 23 15

(imię i nazwisko, tel.)

 

 

Termin realizacji zamówienia

Maj/czerwiec 2018 r.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

Inne dane[1]:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- kryterium cena    -  100%

 

Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część niniejszego Ogłoszenia.

 

Oświadczamy, że szkolenie finansowane będzie w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.). Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z pózn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

 

 Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z dokumentami o których mowa w pkt V  opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

OFERTY NIEKOMPLETNE NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU.

 

Informacja o wyborze Wykonawcy w pliku .docx

 

[1] Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena.