Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychotechnicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


                                                                      UNIEWAŻNIENIE

                                                                        OGŁOSZENIE

                                        o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
                    w   ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,  Mińska 25,03-808 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badań psychotechnicznych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zgodnie z przepisami: Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U z 2016 poz. 2067), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937) oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2017 r., poz. 60), w szczególności przez:

 

 1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
 2. Wykonanie badań kierowców pod kątem zdolności do prowadzenia pojazdów służbowych (psychotechnika),
 3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
 4. Ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
 5. Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
 6. W przypadkach obligatoryjnych delegowanie przez Wykonawcę lekarza Medycyny Pracy do zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

CPV: 85147000-1

 

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie należy przesłać:

- Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego;

- Formularze Placówek Medycznych Załączniki nr 2 i nr 3 do Formularza ofertowego

- ksero kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) wpisu do księgi rejestrowej wojewody lub zezwolenie Izby lekarskiej na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej świadczącej usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz kserokopię zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne przy właściwym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy;

- ksero kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

na adres:

e-mail: dwozniak@gddkia.gov.pl  lub przesłanie na adres: GDDKIA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub osobiście do dnia 13.04.2018 r.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta przesłana drogą e-mail nie może przekraczać 10 MB

 

Osoba prowadząca sprawę:  Dominika Woźniak - Kaliszewska tel. 022 209 23 74

 

Termin realizacji zamówienia:

36 miesiący od rozpoczęcia realizacji. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Powiadomienie o rozpoczęciu realizacji przekazane zostanie nie później niż 30.09.2018 r.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

 

Inne dane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:

 1. w opisie przedmiotu zamówienia,
 2. we wzorze umowy,
 3. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego

   

Oferty, które nie będą zawierały wyceny wszystkich świadczeń/stanowisk zawartych w formularzu cenowym nie będą uwzględnione przy wyborze oferty. Na Formularzu cenowym należy podać cenę łączną zamówienia. Szacunkowe ilości świadczeń mogą ulec zmianie podczas realizacji umowy.

 

Kryteria oceny ofert

 1. Cena ( C) 60%

                                      Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

     Liczba punktów =    -------------------------------------------------  x 60pkt

                                               Cena brutto oferty badanej

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

 1. Odległość placówki medycznej od siedziby Oddziału GDDKiA w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25. O - 12%

   

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 5 km

12 pkt

od 6 km do 10 km

8 pkt

od 10 km do 14 km

4 pkt

15 km

0 pkt

 

    1% stanowi 1 pkt.

 

 1. Odległość placówki medycznej od siedziby Rejonów Oddziału GDDKiA w Warszawie. OR-28%

   

      Dla każdej z lokalizacji będą przyznawane punkty wg. poniższych zasad:

   

Ilość w km

Ilość punktów

od 0 km do 25 km

                        2 pkt

od 26 km do 49 km

1 pkt

50 km

0 pkt

 

          Następnie punkty zostaną zsumowane

 

          1% stanowi 1 pkt.

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów (W) w kryteriach od 1 do 3 obliczonych wg wzoru:

 

W = C+O+OR

Gdzie

C- Ilość punktów przyznana w kryterium 1

O -Ilość punktów przyznana w kryterium 2

OR- Ilość punktów przyznana w kryterium 3

 

Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki liczbowe do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
 

Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

 

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 13.04.2018 r.