Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Oddziału GDDKiA w Warszawie w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach realizowanych przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE.


OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego[1] dla pracowników Oddziału GDDKiA w Warszawie w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach realizowanych przez Urząd, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020.

 

Formularz ofertowy

- należy złożyć w recepcji GDDKiA Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25,03-808 Warszawa, VII piętro, w godzinach 8.15-16.15 

lub

- przesyłać na adres e-mail amisiewicz@gddkia.gov.pl   do dnia: 07.03.2018 r. do godz. 24.00

 

Osoba prowadząca sprawę:  Agnieszka Misiewicz 22 209 24 80

 

Łączna przewidywana liczba uczestników:

- 55 osób - 52 osoby (+/- 3 osoby) w podziale na trzy grupy

 

Czas trwania  szkolenia:

- 3 dni szkoleniowe: 1 dzień po 8h dla każdej z grup (1h to 45 minut)

 

Termin realizacji zamówienia:

- marzec/kwiecień 2018 r. ostateczny termin zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega, że szkolenie dla minimum jednej grupy musi odbyć się w marcu 2018 r.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Inne dane[2]:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- kryterium cena                                           - waga 60%

- kryterium kwalifikacje Wykładowcy/Trenera    - waga 40%

 

Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

 

W kryterium doświadczenie  Wykładowcy/Trenera punkty zostaną przyznane w oparciu o ilość przeprowadzonych przez Wykładowcę/Trenera, w okresie ostatnich 5 lat,  szkoleń z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych ze środków UE – innych niż wskazane w wymaganiach obowiązkowych.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część niniejszego Ogłoszenia.

 

Oświadczamy, że szkolenie finansowane będzie w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z pózn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

 

OFERTY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU OFERTOWYM.

 

OFERTY NIEKOMPLETNE NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU.

 

 

 

 

[1]Szkolenie zamknięte – szkolenie organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu.

[2]Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena.