Ostrów Wielkopolski- Kępno


 

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kępno

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – od 39 km do 41km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 1 100 000 tys. Zł.

 

 1. Etap w przygotowaniu.
 • 01.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z Trakt Sp. z o.o. sp.k. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Ostrów Wielkopolski - Kępno.  Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 10.2018r. – odbiór I etapu prac projektowych „Studium Korytarzowego”;
 • 12.2018r. - zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);

Na posiedzeniu ZOPI, które odbyło się w dniu 03.12.2018r., przy udziale przedstawicieli władz samorządów terytorialnych, do dalszych prac projektowych na etapie STEŚ zostały zarekomendowane:

 • Korytarze nr 2 i 3
 • Korytarza nr 1 z wyłączeniem odcinka od km ok. 12+000 do km 19+500 i połączeniem na tym odcinku z korytarzem nr 2.  
 • kwiecień – lipiec 2019r. przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);
 • IV kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;
 • IV kw. 2021r. - przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • I kw. 2023r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

 1. Opis inwestycji.

1. Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim na terenie gminy Przygodzice, w powiecie ostrzeszowski na terenach gmin Ostrzeszów, Kobyla Góra, w powiecie kępińskim na terenach gmin Kępno i Baranów.

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

—  klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2

—  Vp = 100 km/h

—  konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,

—  skrajnia pionowa 5,0m,

—  obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150

—  przekrój normalny:

•        pobocza 2 x min 1,25 m

•        pas awaryjny 2 x 2,50 m

•        pasy ruchu 2 x 3,50 m

•        pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi :

Wariant 1

Wariant rozpoczyna swój bieg na końcu istniejącej obwodnicy m. Ostrów Wlkp., gdzie w miejscu istniejącego ronda zostanie zaprojektowany węzeł drogowy „Przygodzice”. Następnie wariant drogi ekspresowej biegnie równolegle do istniejącego śladu drogi krajowej nr 11, a dalej omija po wschodniej stronie miejscowość Antonin. Tuż za tą miejscowością przecina linię kolejową nr 272 oraz istniejącą drogę krajową, a następnie przebiega po zachodniej stronie DK11 pomiędzy miejscowościami Niedźwiedź i Kozły. Dalej droga przecina kompleks leśny i przebiega pomiędzy miejscowościami Ostrzeszów a Rojów łącząc się z wariantem nr 2. Dalej wariant przechodzi przy zabudowaniach m. Olszyna a za tą miejscowością na wysokości m. Turze wariant zbliża się do istniejącej DK11. Następnie droga przecina tereny leśne i łączy się z istniejącą obwodnicą Kępna gdzie w miejscu istniejącego ronda zaprojektowany zostanie węzeł drogowy „Kępno Północ”.

 

Wariant 2

Po otrzymaniu wyników z przeprowadzonych spotkań informacyjnych ze społeczeństwem podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad wariantem nr 2.

 

Wariant 3

Początkowy przebieg wariantu do przecięcia istniejącej drogi krajowej nr 11 za m. Antonin, jest tożsamy z wariantami 1 i 2. Następnie wariant omija m. Bledzianów po zachodniej stronie, by następnie ominąć m. Rojów w większej odległości niż wariant nr 2. Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 449 wariant prowadzony jest w kierunku południowo-wschodnim omijając po tej stronie m. Olszyna. Na wysokości m. Turze wariant zbliża się z przebiegiem do wariantów 1 i 2. Za m. Turze wszystkie projektowane warianty mają ten sam przebieg z uwagi na konieczność dowiązania do istniejącej obwodnicy m. Kępno, gdzie w miejscu istniejącego ronda zaprojektowany zostanie węzeł drogowy „Kępno Północ”.

 

Wariant 5

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych do dalszej analizy i oceny na etapie STEŚ został wprowadzony wariant nr 5.

Przebieg wariantu 5 od początku opracowania do wysokości przecięcia z drogą wojewódzką nr 444 pokrywa się z wariantem 3. W tym miejscu wariant 5 nieznacznie oddziela się od wariantu 3 i biegnie po jego zachodniej stronie. Następnie za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 449 wariant swoim przebiegiem zahacza o tereny gminy Kobyla Góra i przebiega w bliskiej okolicy przysiółka Meszyny. Dalej wariant prowadzony jest w kierunku południowo-wschodnim omijając tereny gminy Kobyla Góra. Na wysokości m. Turze wariant zbliża się z przebiegiem do wariantów 1, 2 i 3. Za m. Turze wszystkie projektowane warianty mają ten sam przebieg z uwagi na konieczność dowiązania do istniejącej obwodnicy m. Kępno, gdzie w miejscu istniejącego ronda zaprojektowany zostanie węzeł drogowy „Kępno Północ”.

 

 

5. Obiekty inżynierskie:

Na obecnym etapie (STEŚ) przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami), budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją oraz obiektów inżynierskich pełniących funkcję przejść dla zwierząt.

 

 

6. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Dokładna analiza lokalizacji oraz geometrii węzłów drogowych w szczególności pod kątem analiz ruchowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych zostanie przeprowadzona na obecnym etapie STEŚ.

 

 

Plan orientacyjny.