S11 Szczecinek - Piła


Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odc. Szczecinek – Piła.

 

Oddział: GDDKiA Oddział w Poznaniu

długość – ok. 60 km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 2 500 000 tys. zł.

 

 1. Etapy realizacji:
 • 01.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp. z o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Szczecinek – Piła. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • IV kw. 2018r. – zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;
 • I kw. 2019r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);
 • III kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ
 • III kw. 2020r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU;
 • III kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji)
 • III kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI

 

 1. Opis inwestycji
 1. Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym dwóch województw:

 • Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecińskim, w gminie Szczecinek;
 • Wielkopolskiego, w powiatach: złotowskim, w gminach: Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Krajenka oraz w powiecie pilskim, w gminach: Piła i Szydłowo.

Odcinek drogi S11 o długości ok. 60 km ma swój początek w miejscu włączenia do realizowanej obwodnicy miasta Szczecinek (ok. 120+600 km DK11) i włącza się do planowanego węzła „Piła Północ”.

 

Przebieg opracowywanych korytarzy przedstawia załączony plan orientacyjny  

 

 1. Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 115 kN/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie: klasa I + STANAG 2021
 • przekrój normalny:
  • pobocza 2 x min 1,25 m
  • pas awaryjny 2 x 2,50 m
  • pasy ruchu 2 x 3,50 m
  • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

 1. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

 1. Wariantowanie przebiegu drogi ekspresowej S11:

Wariant nr 1

Wariant 1 ma długość ok. 54,305 km. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11.

W km 0+187 przewidziano węzeł drogowy „Turowo” łączący istniejącą drogę nr 1296Z i istniejącą drogę krajową nr 11. W km 6+116 droga ekspresowa przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W dalszej części droga przebiega po zachodniej stronie miejscowości Lotyń, a następnie po zachodniej stronie miejscowości Okonek. W km 18+300 przewidziano węzeł drogowy „Okonek” łączący istniejącą drogę powiatową nr 1010P. Następnie droga poprowadzona jest po wschodnie części Borucina i zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. W km 24+000 wyznaczono miejsce po obu stronach drogi na miejsce obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz III. W km 26+691 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie Północ” łączący istniejącą drogę powiatową nr 1013P. W km 31+513 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie Południe” umożliwiający połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 22 łączącą Jastrowie i Szwecję. W km 36+265 droga ekspresowa ponownie przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W km 51+500 przewiduje się wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz typ III. Trasa łączy się za pomocą łuku o promieniu 1800 m z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej „Piła Koszyce”).

W wariancie 1 projektuje się również drogę krajowa 22 o długości 9,34 km, pozwalającą obejście miejscowości Jastrowie po stronie zachodniej z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się po północnej stronie miejscowości Podgaje. W km 5+300 projektowana droga przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Proponowany odcinek drogi łączy się z projektowaną drogą

ekspresową S11 na węźle Jastrowie Północ.

 

Wariant nr 2

Wariant 2 ma długość ok. 60,24 km. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+187 przewidziano węzeł drogowy „Turowo” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 oraz drogę powiatową nr 1296Z. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości Lotyń, a następnie po wschodniej części miejscowości Okonek. W km 22+205 przewidziano węzeł drogowy „Podgaje” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 i nr 22 oraz drogę powiatową nr 1012P. W km 23+700 wyznaczono miejsce po obu stronach drogi na miejsce obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz III. W km 27+500 droga ekspresowa krzyżuje się z linią kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Następnie droga poprowadzona jest po zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. W km 36+550 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie” umożliwiający połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 22 łączącą Jastrowie i Szwecję. W km 41+269 droga ekspresowa ponownie przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W km 54+600 przewiduje się wybudowania miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz typ III. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości Dobrzyca. Trasa łączy się z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej „Piła Koszyce”).

Wariant nr 3

Wariant 3 ma długość ok. 59,31 km. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+187 przewidziano węzeł drogowy „Turowo” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 oraz drogę powiatową nr 1296Z. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości

Lotyń, a następnie po wschodniej części miejscowości Okonek. W km 22+205 przewidziano węzeł drogowy „Podgaje” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 i nr 22 oraz drogę powiatową nr 1012P. W km 23+700 wyznaczono miejsce po obu stronach drogi na miejsce obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz III. W km 27+500 droga ekspresowa krzyżuje się z linią kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Następnie droga poprowadzona została po zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. W km 36+513 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie” umożliwiający połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 22 łączącą Jastrowie i Szwecję. W km 41+269 droga ekspresowa krzyżuje się z linią kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W km 56+500 przewiduje się wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ II i III. Trasa łączy się z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej „Piła Koszyce”).

 

Warianty 1, 2 i 3, na końcowym odcinku od miejscowości Jastrowie do projektowanego węzła Piła Północ, przebiegają przez Obszar Natura 2000 (specjalne obszary ochrony siedlisk i obszar specjalny ochrony ptaków).

 

 1. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Na kolejnym obecnym etapie (STEŚ) zostaną opracowane ogólne założenia projektowe dla obiektów inżynierskich. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

 1. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na planowanym odcinku drogi ekspresowej połączenie projektowanej drogi będzie realizowane za pośrednictwem węzłów drogowych. W wariancie 1 planuje się budowę czterech węzłów drogowych w rejonie miejscowości Turowo, Okonek i Jastrowie (2 węzły). W wariantach 2 i 3 planuje się budowę trzech węzłów drogowych zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Turowo, Podgaje i Jastrowie Ponadto na każdym z wariantów planuje się budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych. W wariancie 1 MOP-y zlokalizowane będą w pobliżu miejscowości Jastrowie i Krępsko, natomiast w wariantach 2 i 3 w okolicy miejscowości Podgaje i Krępsko.